Trwa ładowanie...
dcn6phk

TELL - Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcj...

TELL - Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (22/2014)

Share
dcn6phk

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 2), 3) i 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), Zarząd TELL S.A. w związku ze zwołanym na dzień 3 czerwca 2014 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy informuje, że w dniu 27 maja 2014 r. powziął wiadomość o przyjęciu przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady za rok 2013 oraz o podjęciu przez Radę uchwał związanych z Walnym Zgromadzeniem. Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała treść przedstawionych przez Zarząd projektów uchwał Zgromadzenia , za wyjątkiem uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy. Odnosząc się do kwestii podziału zysku za rok 2013 Rada Nadzorcza zarekomendowała podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały, zgodnie z którą
uchwała o podziale zysku zostałaby podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym nie później niż 31 października 2014 r. Wśród projektów uchwał Zgromadzenia zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą znalazł się również projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki. W załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013 i uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013. Na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce spółka/walne zgromadzenie, dostępne są dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w tym w szczególności: coroczna ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, dokonana przez Radę Nadzorczą ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie
udzielenia absolutorium członkom Zarządu, opinia Rady Nadzorczej co do porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz rekomendacja Rady Nadzorczej co do podziału zysku. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwała w sprawie przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Tell.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |
| | Uchwała RN w sprawie oceny wniosku Zarządu dot. podziału zysku za rok 2013.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej ? ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcn6phk

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | TELL | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 61-362 | | Poznań | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Forteczna | | 19A | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 061 8629818 | | 061 8629820 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat-zarzad@tell.pl | | www.tell.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 7791580574 | | 630822208 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcn6phk

Podziel się opinią

Share
dcn6phk
dcn6phk