Trwa ładowanie...
d34i5qe
d34i5qe
espi

TERRA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 sierpnia 2014 r. (33/2014) - EBI

TERRA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 sierpnia 2014 r. (33/2014)
Share
d34i5qe

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 33 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 sierpnia 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Terra Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000368347, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (?NWZ?) Spółki na dzień 12 sierpnia 2014 r., na godz. 10:30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Szymona Krzyszczuk, przy ulicy Mokotowskiej 60 lok. 24 w Warszawie. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał na NWZ, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika na NWZ. Stosownie do treści § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu: 1. Dokonuje się zmiany § 2 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o następującej treści: ?2. Spółka działa pod firmą: Terra Spółka Akcyjna. 3. Spółka może używać skrótu Terra S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).? poprzez nadanie mu nowego, następującego
brzmienia: ?2. Spółka działa pod firmą: HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna. 3. Spółka może używać skrótu HydroPhi Technologies Europe S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).? 2. Dokonuje się zmiany § 3 Statutu Spółki o następującej treści: ?Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.? poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: ?Siedzibą Spółki jest Wrocław.? 3. W § 7 ust. 1 po pkt 28) Statutu Spółki dodaje się punkty od 29) do 49) o następującej treści: ?(29) Leasing finansowy (PKD 64.91), (30) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92), (31) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99), (32) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem (ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19), (33) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29), (34) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20), (35) Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami (PKD 68.31), (36) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11), (37) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33), (38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20), (39) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20), (40) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74), (41) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59), (42) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10), (43) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11), (44) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1), (45) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2), (46) Zbieranie odpadów (PKD 38.1), (47) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2), (48) Odzysk surowców
(PKD 38.3), (49) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39).? 4. W § 12 po ust. 4 Statutu Spółki dodaje się ust. 5 o następującej treści: ?Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.? 5. Dokonuje się zmiany § 14 ust. 2 Statutu Spółki o następującej treści: ?Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji oraz wyznacza Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.? poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: ?Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.? 6. Dokonuje się zmiany § 14 ust. 3 Statutu Spółki o następującej treści: ?Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże, co
najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu przez Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.? poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ?W przypadku śmierci lub rezygnacji z mandatu przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały dokooptować członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.? 7. Dokonuje się zmiany § 21 ust. 2 lit. (e) Statutu Spółki o następującej treści: ?(e) powzięcie uchwały o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisji warrantów subskrypcyjnych,? poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: ?(e) powzięcie uchwały o emisji obligacji
zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisji warrantów subskrypcyjnych,? Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 20140812-Informacjaoogolnejliczbieakcji-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 20140812-Ogloszenieozwolaniu_NWZ-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | 2014_0812-Pelnomocnictwo-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | 2014
0812-ProjektyuchwalnaNWZ-3.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Jeleniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34i5qe

Podziel się opinią

Share
d34i5qe
d34i5qe