Trwa ładowanie...
d1nqbj6
d1nqbj6
espi

TIM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia TIM SA. (10/2014)

TIM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia TIM SA. (10/2014)
Share
d1nqbj6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | RAPORT UNI - PL nr | 10 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TIM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia TIM SA. | | | | | | | | | | |
| | Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Inny rynek regulowany - podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 12.05.2014r na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Wybór Sekretarza. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2013r. 8.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2013r. 9.Przedstawienie
sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2013r, jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2013, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2013r, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013, wniosku Zarządu o pokryciu straty wygenerowanej w 2013 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki za 2013 rok . 11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowegoTIM SA za 2013 rok, w skład którego wchodzą: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e) dodatkowe informacje i objaśnienia. 12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2013 roku . 13.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za 2013 rok, w skład którego wchodzą: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e) dodatkowe informacje i objaśnienia. 14.Powzięcie uchwały o pokryciu straty wygenerowanej w 2013 roku. 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ? Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2013 r. 16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ? Arturowi Piekarczykowi- z wykonania obowiązków w 2013 r. 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ? Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2013r. 18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ? Annie Słobodzian-Puła - z wykonania obowiązków w 2013r. 19.Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2013r. 20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2013 r. 21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Kusz - z wykonania obowiązków w 2013 r. 22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?Piotrowi Nowjalisowi - z wykonania obowiązków w 2013r. 23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?Markowi Świętoniowi - z wykonania obowiązków w 2013r. 24.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Świętonia. 25.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji wybieranego Członka Rady Nadzorczej TIM SA. w związku z rezygnacją Pana Marka Świętonia. 26.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA. 27.Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu
Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA 28.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA. 29.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA. 30.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości TIM SA. 31.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje: 1.Ogłoszenie o WZA TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych 2.Projekty uchwał 3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika. Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z
postanowieniami dokumentu pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych", pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 12.05.2014r powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM SA. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ri.tim.pl w zakładce Spółka / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM SA Spółka, o którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TIM SA 12 05 2014r.pdf | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na ZWZ TIM SA 12-05-2014.pdf | | | | | | | | | | |
| | WZÓR PEŁNOMOCNICTWA_ FORMULARZ - 12.05.2014r.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIM Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-011 Siechnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Eugeniusza Kwiatkowskiego 24
(ulica) (numer)
(0-71) 37 61 621 (0-71) 37 61 620
(telefon) (fax)
zarzad@tim.pl www.tim.pl
(e-mail) (www)
897 000 96 78 930339253
(NIP) (REGON)
d1nqbj6

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Artur Piekarczyk Członek Zarządu
2014-04-14 Anna Słobodzian-Puła Członek Zarządu

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nqbj6

Podziel się opinią

Share
d1nqbj6
d1nqbj6