Trwa ładowanie...
d3up393
espi
15-12-2010 15:49

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał o...

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz planowane zmiany w Statucie. (38/2010)

Share
d3up393

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz planowane zmiany w Statucie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Towarzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo?Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 4 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11.Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia spółek Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku i Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego.6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Hardware Software
Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu określającej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą miały tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. w dniu 29 grudnia 2010 r.Na żądanie uprawnionego akcjonariusza, zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 30 grudnia 2010 r., podmiot ten wystawia akcjonariuszowi uprawnionemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.Lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wraz ze wskazaniem liczby głosów i akcji im przysługujących będzie wyłożona w lokalu Zarządu przy ul. Arkońskiej 11 w Gdańsku na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu może przenosić akcje w okresie między wyżej określonym dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. począwszy od dnia 30 grudnia 2010 r. do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać najpóźniej do dnia 24 grudnia 2010 r. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie, faksem lub w pocztą
elektroniczną i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie będzie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.tfskok.pl.Do oświadczeń i wniosków składanych na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną należy dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych akcjonariusza potwierdzających liczbę posiadanych przezeń akcji.Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, w tym
wykonywać prawo głosu, osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WalnymZgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do faksu lub do wiadomości e-mail należy, w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa, dołączyć zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.Statut Spółki, ani żaden inny dokument korporacyjny, nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto Spółka nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez
pełnomocnika.Wszelkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, w tym pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza i wykonywania prawa głosu, które mają być spółce przesłane drogą elektroniczną, powinny być wysłane na adres e-mail: tfskok@tfskok.pl lub na następujący nr faks: +48 58 511 20 01.Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, będą dostępne na stronie internetowej www.tfskok.pl oraz w biurze Zarządu Spółki.Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz treść projektowanych zmian Statutu.Szczegółowa podstawa prawna:RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 1 do RB 38- Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał NZW | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 2 do RB 38- Zmiany Statutu.pdf | Zmiany w statucie | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3up393

| | | TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-387 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Arkońska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (058) 511 20 00 | | (058) 511 20 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | tf@tfskok.pl | | www.tfskok.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 585-13-52-500 | | 191760145 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Ewa Beresniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3up393
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3up393
d3up393