Trwa ładowanie...
d3gh0lb
espi

TOYA S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki (15/2014)

TOYA S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki (15/2014)
Share
d3gh0lb

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TOYA S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 26 maja 2014 r. powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 16 maja 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 1.) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13 383,50 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane przez emisję, w ramach kapitału docelowego, 133 835 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, w celu realizacji postanowień Uchwały ZWZ z dnia 23 maja 2011 r. dotyczącej wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 553 621 zł i dzieli się na 75 536 210 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: AKCJE SERII ILOŚĆ AKCJI ILOŚĆ GŁOSÓW A 60 000 000 60 000 000 B 5 573 800 5 573 800 C 9 263 000 9 263 000 D 188 947 188 947 E 187 842 187 842 F 188 786 188 786 G 133 835 133 835 Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi po rejestracji: 75 536
210 głosów. 2.) zmian w Statucie Spółki, polegających zmianie dotychczasowego brzmienia §7 ust 1: 1. Kapitał zakładowy wynosi 7 540 237,50 zł (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 50/100 ) i dzieli się na i dzieli się na 75 402 375 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterysta dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 1 do 60.000.000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym, b) 5.573.800 (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 1 do 5.573.800, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte gotówką, c) 9 263 000 (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C od nr 1 do 9 263 000, każda o wartości nominalnej 10
groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym, d) 188 947 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D od nr 1 do 188 947, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym, e) 187 842 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E od nr 1 do 187 842, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym, f) 188 786 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F od nr 1 do 188 786, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym. Na nowe, następujące brzmienie: § 7 1. Kapitał zakładowy wynosi 7 553 621 zł (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych) i dzieli się na 75 536 210 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 1 do 60.000.000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym, b) 5.573.800 (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 1 do 5.573.800, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte gotówką, c) 9 263 000 (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C od nr 1 do 9 263 000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym, d) 188 947 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D od nr 1 do 188 947, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym, e) 187 842 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E od nr
1 do 187 842, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym, f) 188 786 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F od nr 1 do 188 786, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym. g) 133 835 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G od nr 1 do 133 835, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym. Tekst jednolity Statutu po zmianach w załączniku. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zał. do rb 15_2014Statut TOYA S A teksty jednolity .pdf | Tekst jednolity Statutu Spółki | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-168 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sołtysowicka 13-15
(ulica) (numer)
+48 71 32 46 200 +48 71 32 46 216
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
895-16-86-107 932093253
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb