Trwa ładowanie...
d34cczo
d34cczo
espi

TOYA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013

TOYA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
Share
d34cczo
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2012-01-01 do 2013-12-31
Przychody ze sprzedaży 242 584 201 247 57 608 48 219
Zysk na działalności operacyjnej 32 716 26 034 7 769 6 238
Zysk przed opodatkowaniem 31 824 22 439 7 557 5 376
Zysk netto 25 470 17 643 6 048 4 227
Całkowite dochody netto 25 064 17 106 5 952 4 099
Średnia ważona ilość akcji (w szt.) 75 377 548 75 038 362 75 377 548 75 038 362
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,33 0,24 0,08 0,06
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 506 24 851 8 669 5 954
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 209 (2 318) 50 (555)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (35 898) (21 913) (8 525) (5 250)
Przepływy pieniężne netto razem 817 620 194 149
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
XII. Aktywa trwałe 25 620 24 141 6 178 5 905
XIII. Aktywa obrotowe 136 299 128 954 32 865 31 543
XIV. Aktywa razem 161 919 153 095 39 043 37 448
XV. Zobowiązania długoterminowe 164 139 39 34
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 40 915 48 355 9 866 11 828
XVII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 118 866 104 601 28 662 25 586
XVII. Kapitał własny razem 120 840 104 601 29 138 25 586
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SFMSSFGrupaToyaIVkwartal2013.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za 4 kwartał 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
data przekazania: 2014-02-24
TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-168 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sołtysowicka 13-15
(ulica) (numer)
+48 71 32 46 200 +48 71 32 46 216
(telefon) (fax)
ir@yato.pl www.yato.pl
(e-mail) (www)
895-16-86-107 932093253
(NIP) (REGON)
d34cczo

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
2014-02-24 Dariusz Hajek Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34cczo

Podziel się opinią

Share
d34cczo
d34cczo