Trwa ładowanie...
d206oh6
espi
15-03-2013 17:39

TPSA - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (29/2013)

TPSA - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (29/2013)

Share
d206oh6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TPSA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie Zarządu Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również "TP S.A." lub "Spółką") z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu TP S.A., zwołuje
na dzień 11 kwietnia 2013 roku, na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej przy ulicy Twardej 18, III piętro, sala konferencyjna. Porządek obrad: 1)otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2)wybór Przewodniczącego, 3)stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4)przyjęcie porządku obrad, 5)wybór Komisji Skrutacyjnej, 6)rozpatrzenie: a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, b)wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, c)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, d)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, e)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, f)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2012, 7)podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, c)podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2012, e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, f)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, 9)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 10)podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, 11)podjęcie uchwały w
sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu, 12)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 13)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 14)zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 15)zamknięcie obrad. (1) W związku z zamierzonym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki (pkt 10 porządku obrad), stosownie do art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej określony zostaje cel obniżenia, kwota, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki: Obniżenie kapitału zakładowego stanowi realizację celu, dla którego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 13 października 2011 roku ustanowiony został program nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia co wynika z art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku. Kapitał zakładowy ma zostać obniżony o kwotę 69.874.626 (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia
sześć) złotych przez umorzenie 23.291.542 (dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa) akcji, nabytych w ramach programu, o którym mowa powyżej. W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 10 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.: - dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu TP S.A: "1. Na kapitał zakładowy składają się: a)1.335.649.021 (jeden miliard trzysta trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz b)nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda. 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.028.286.063 zł. (cztery miliardy dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt
sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)." -treść projektowanej zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu TP S.A.: "1. Na kapitał zakładowy składają się: a)1.312.357.479 (jeden miliard trzysta dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda, oraz b) nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda. 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.958.411.437 zł. (trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów czterysta jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści
dziewięć tysięcy złotych)." (2) W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 11 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.: -dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt 1 Statutu TP S.A: "1) ocena sprawozdań finansowych Spółki", - treść projektowanej zmiany § 23 ust. 2 pkt 1 Statutu TP S.A.: "1) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki". II. Informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu TP S.A. (WZA) 1.Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał 1)Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zawierać: a)uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad,
b)aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny równoważny dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu wnioskodawcy ? w przypadku akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, c)dokument potwierdzający posiadanie akcji w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania. Żądanie należy złożyć nie później niż 21 dni przed terminem WZA tj. do 21 marca 2013 r. Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie TP S.A., pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres pelnomocnictwo.wza@orange.com (format plików pdf). 2)Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w WZA, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty
powinny być złożone nie później niż 3 dni przed terminem WZA, tj do 8 kwietnia 2012 roku Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie TP S.A., pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres pelnomocnictwo.wza@orange.com (format plików pdf). Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b) i c). 3)Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 2.Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 1)Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 2)Pełnomocnictwo powinno być, pod
rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orange.pl/inwestorzy. 3)O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić TP S.A. najpóźniej na 3 dni przed terminem WZA, tj do dnia 8 kwietnia 2013 roku do godz. 16:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pelnomocnictwo.wza@orange.com, poprzez przesłanie zeskanowanego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. 4)TP S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie
elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. TP S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 5)Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru. 6)Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym
Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. 7)Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6) ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 8)Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. 3.Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 4.Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5.Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6.Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 26 marca 2013 r. 7.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 1)W WZA mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 26 marca 2013 roku będą akcjonariuszami TP S.A. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. 27 marca 2013 r. 2)Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZA zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Zaleca się jednak Akcjonariuszom by
posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. 3)Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w WZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. III. Dostęp do dokumentacji 1)Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orange.pl/inwestorzy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. 2)Od dnia 4 kwietnia 2013 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d206oh6

| | | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TPSA | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-105 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Twarda | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 527 23 23 | | 22 527 23 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investors@orange.com | | www.orange.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-50-995 | | 012100784 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.
2013-03-15 Jacques de Galzain Członek Zarządu TP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d206oh6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d206oh6
d206oh6