Trwa ładowanie...
d1ylfcz
espi
15-12-2010 17:38

TRAKCJA POLSKA S.A. - Proponowane zmiany Statutu Spółki (43/2010)

TRAKCJA POLSKA S.A. - Proponowane zmiany Statutu Spółki (43/2010)

Share
d1ylfcz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Proponowane zmiany Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), w związku z raportem bieżącym nr 41/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. oraz planowaną zmianą Statutu Spółki podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian do Statutu Spółki. Proponowane zmiany Statutu są następujące:1. dodanie do treści Statutu Spółki Artykułu 21a o następującej treści:"Artykuł 21a1) Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 11.916.000 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych) poprzez emisję do 119.160.000 (słownie: sto dziewiętnaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B wyemitowanych na mocy uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 stycznia 2011 r..3) Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A są
uprawnieni do objęcia akcji serii G do 31 grudnia 2011 r.4) Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B są uprawnieni do objęcia akcji serii G w okresie od 2 stycznia 2013 r. do 29 listopada 2013 r.5) Akcje Serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi."2. zmianę artykułu 11 Statutu Spółki, którego obecna treść jest następująca::"Artykuł 11Jeżeli obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwały w sprawie umorzenia akcji zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych."treść artykułu 11 po proponowanej zmianie jest następująca:"Artykuł 111. Jeżeli obowiązująceprzepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwały w sprawie umorzenia akcji zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.2. Uchwały w sprawie odwołania lub zawieszenia
członków Rady Nadzorczej w pełnieniu obowiązków wymagają większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych."Podstawa prawna:§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu
2010-12-15 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ylfcz
d1ylfcz