Trwa ładowanie...
d1pn8p3

TRANS POLONIA S.A. - Raport roczny R 2014

TRANS POLONIA S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d1pn8p3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 18 161 38 808 4 335 9 216
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 814 3 421 910 813
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 857 3 211 682 763
Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 259 2 535 539 602
Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 259 2 535 539 602
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 168 3 803 1 950 903
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 773 246 423 58
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 665 -6 321 -2 307 -1 501
Przepływy pieniężne netto, razem 276 -2 272 66 -539
Aktywa razem 45 976 41 920 10 787 10 108
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 224 22 427 5 683 5 408
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 15 272 12 657 3 583 3 052
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 8 952 9 770 2 100 2 356
Kapitał własny 21 752 19 493 5 103 4 700
Kapitał zakładowy 638 638 150 154
Liczba akcji ? w szt. 6 380 000 6 380 000 6 380 000 6 380 000
Zysk (strata) netto na akcję 0,35 0,40 0,08 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 0,35 0,40 0,08 0,09
Wartość księgowa na akcję 3,41 3,06 0,80 0,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,41 3,06 0,80 0,74
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu 2014.pdf List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie finansowe 2014 Jedn.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarzadu 2014 - Jedn..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
Oświadczenie Zarządu 1 - Jedn..pdf Oświadczenie 1
Oświadczenie Zarządu 2 - Jedn..pdf Oświadczenie 2
Opinia biegłego rewidenta - Jedn..pdf Opinia Biegłego Rewidenta
Raport biegłego rewidenta - Jedn..pdf Raport Biegłego Rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRANS POLONIA S.A. | | usługi inne | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 83-110 | | Tczew | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Rokicka | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48-58-533-90-15 | | +48-58-533-90-10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kl@transpolonia.pl | | www.transpolonia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5932432396 | | 193108360 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o.z siedzibą w Gdańsku | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Dariusz Cegielski Prezes Zarządu
2015-03-20 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Adriana Bosiacka Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Krzysztof Luks Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3