Trwa ładowanie...
d2hhmza

TRAVELPLANET - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

TRAVELPLANET - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2hhmza
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody 22 937 21 236 5 447 5 088
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 650 7 844 2 054 1 879
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 301 -928 -546 -222
Zysk (strata) za dany rok -2 301 -1 644 -546 -394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 992 1 294 -710 310
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 561 -3 472 -846 -832
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 502 2 175 1 544 521
Przepływy pieniężne netto, razem -51 -3 -12 -1
Aktywa razem 16 789 13 395 4 048 3 277
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 261 11 970 3 198 2 928
Zobowiązania długoterminowe 1 370 1 063 330 260
Zobowiązania krótkoterminowe 11 891 10 907 2 867 2 668
Kapitał własny 3 528 1 425 851 349
Kapitał zakładowy 2 368 2 368 571 579
Liczba akcji 2 367 850 2 367 850 2 367 850 2 367 850
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,97 -0,69 -0,23 -0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,97 -0,69 -0,23 -0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,49 0,60 0,36 0,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,49 0,60 0,36 0,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
opinia i raport skonsolidowane 2013.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok
sprawozdanie skonsolidowane 2013.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
sprawozdanie z działaności grupy 2013.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Travelplanet za 2013 rok
ład korporacyjny 2013.pdf Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2hhmza

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | TRAVELPLANET.PL SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRAVELPLANET | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 53-238 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Ostrowskiego | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 341 82 45 | | +48 71 343 17 49 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@travelplanet.pl | | www.travelplanet.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8971652554 | | 932281575 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2hhmza

Podziel się opinią

Share
d2hhmza
d2hhmza