Trwa ładowanie...
d1r0wii
espi

TRION - Zawiadomienie akcjonariusza (25/2012)

TRION - Zawiadomienie akcjonariusza (25/2012)
Share
d1r0wii

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 10.04.2012 r. otrzymał od Spółki ALTERCO S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie następującej treści : "Działając w imieniu Alterco S.A., z siedzibą w Warszawie, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie), Inwestor zawiadamia niniejszym, że w wyniku zawartej, w dniu 31 marca 2012 roku, umowy cywilnoprawnej - łączny udział (wraz z podmiotem zależnym) głosów Inwestora na WZA spółki TRION S.A., z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka) zmniejszył się do 4,20 % Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje: I.Przed zawarciem umowy Inwestor posiadał łącznie wraz z podmiotem zależnym 82 629 769 akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowiły 9,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 82 629 769
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,54% w ogólnej liczbie głosów. II.W wyniku zawartej umy Inwestor aktualnie posiada bezpośrednio: 0 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 0 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0 % w ogólnej liczbie głosów. III.Akcjonariuszem Spółki pozostaje Grandecassius Ltd., spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji, która jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Inwestora. Grandecassius Ltd., posiada 36 333 031 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 4,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 36 333 031 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,20% w ogólnej liczbie głosów. IV.Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie" | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRION SA
(pełna nazwa emitenta)
TRION Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-100 Inowrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcinkowskiego 154
(ulica) (numer)
052 35 84 130 052 357 11 26
(telefon) (fax)
sekretariat@trion.pl www.trion.pl
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Stanisław Pieciukiewicz Członek Zarządu
2012-04-10 Teresa Konopka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1r0wii

Podziel się opinią

Share
d1r0wii
d1r0wii