Trwa ładowanie...
d4bwq3e
espi

TVN - Wykup i umorzenie obligacji PLN o terminie zapadalności w 2013 r. (136/2010)

TVN - Wykup i umorzenie obligacji PLN o terminie zapadalności w 2013 r. (136/2010)

Share
d4bwq3e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 136 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup i umorzenie obligacji PLN o terminie zapadalności w 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. (?Spółka") informuje, że Spółka dokonała wykupu obligacji TVN S.A. o wartości nominalnej 359 milionów złotych stanowiących część serii obligacji PLN o wartości nominalnej 500 milionów złotych, wyemitowanych przez Spółkę w 2008 r. z terminem wykupu w 2013 r. (?Obligacje"). W wyniku wykupu Obligacje o wartości nominalnej 359 milionów złotych uległy umorzeniu.Umorzenie Obligacji jest skutkiem zrealizowania transakcjiich wykupu o wartości nominalnej 208,3 milionów złotych zgodnie z raportem bieżącym nr 133/2010, o wartości nominalnej 150 milionów złotych zgodnie z raportem bieżącym nr 134/2010 oraz dodatkowej transakcji wykupu Obligacji o wartości nominalnej 700 tysięcy złotych przeprowadzonej w dniu 23 grudnia 2010 r. Data rozliczenia wszystkich tych transakcji została określona na dzień 23 grudnia 2010 r.Obligacje zostały wykupione po średniej cenie na poziomie 102% wartości nominalnej, powiększonej o odsetki narosłe od dnia 15 grudnia 2010 r. do 23 grudnia 2010 r. Kwota do zapłaty za wykup
Obligacji łącznie z naliczonymi odsetkami wyniosła 366,8 milionów złotych.Środki na wykup Obligacji Spółka pozyskała z emisji obligacji senior notes o wartości 175 milionów EUR wyemitowanych w dniu 19 listopada 2010 r. i zapadalnych w 2018 r. (raport bieżący nr 125/2010).Pozostałe Obligacje zostaną wykupione nie później niż do dnia 14 czerwca 2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. (the“Company”) informs that it hasacquired its bonds with nominal value of PLN 359 million– a portion ofthe Company’s outstanding PLN 500 million Bonds, issued by the Companyin 2008 andmaturing in 2013 (the“Bonds”). As a result of thisacquisition, the total of PLN 359 million nominal value of the Bonds wasredeemed.The redemption follows acquisition of PLN 208.3 millionof the Bonds as described in the current report no 133/2010, acquisitionof PLN 150 million of the Bonds as described in the current report no134/2010 and an additional PLN 0.7 million Bonds repurchase transactioncarried out on December 23, 2010. The settlement date for all of thesetransactions was December 23, 2010.The Bonds were repurchased ata price of 102% of the principal amount plus the aggregate amount ofaccrued interest on the Bonds between December 15, 2010 up to December23, 2010. The amount paid for the Bonds including accrued interest wasPLN 366.8 million.Financing for the acquisition of the Bonds
wasobtained through issuance of EUR 175 million senior notes placed in themarket November 19, 2010 and due in 2018 (current report no 125/2010).Theremainder of the Bonds will be repurchased by no later than June 14,2011. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bwq3e

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2010-12-23 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bwq3e

Podziel się opinią

Share
d4bwq3e
d4bwq3e