Trwa ładowanie...
d3ffthm
d3ffthm
espi

ULMA Construccion SA - Raport roczny R 2012

ULMA Construccion SA - Raport roczny R 2012
Share
d3ffthm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 246 626 286 859 59 092 69 287
Zysk z działalności operacyjnej 24 682 65 667 5 914 15 861
Zysk (strata) brutto 18 590 62 647 4 454 15 132
Zysk (strata) netto 14 107 51 280 3 380 12 386
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 134 186 141 662 32 151 34 217
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (41 468) (41 165) (9 936) (9 943)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (81 965) (84 992) (19 639) (20 529)
Przepływy pieniężne netto 10 753 15 505 2 576 3 745
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,68 9,76 0,64 2,36
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,68 9,76 0,64 2,36
Aktywa razem 466 198 525 128 114 035 118 893
Zobowiązania 142 916 201 973 34 958 45 728
Zobowiązania długoterminowe 53 342 95 508 13 048 21 624
Zobowiązania krótkoterminowe 89 574 106 465 21 910 24 104
Kapitał własny 323 282 323 155 79 077 73 165
Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 571 2 380
Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 61,51 61,49 15,05 13,92
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Do Akcjonariuszy ULMA.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
ULMA opinia i raport PL jednostkowe.pdf Opinia i raport Biegłego Rewidenta
SAR2012.pdf Sprawozdanie finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za 2012 rok
SPRAWOZDANIEZARZĄDUULMA_2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z dzialalności ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-12
ULMA Construccion SA
(pełna nazwa emitenta)
ULMA Construccion SA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-115 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Klasyków 10
(ulica) (numer)
22 506 70 40 814 31 31
(telefon) (fax)
info@ulma-c.pl ulma-c.pl
(e-mail) (www)
527-02-03-299 011201520
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(podmiot uprawniony do badania)
d3ffthm

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Andrzej Kozłowski Prezes Zarządu
2013-03-12 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2013-03-12 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu
2013-03-12 José Irizar Lasa Członek Zarządu
2013-03-12 José Ramón Anduaga Aguirre Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Henryka Padzik Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ffthm

Podziel się opinią

Share
d3ffthm
d3ffthm