Trwa ładowanie...
dyrvprf

UNIMA 2000 S.A - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

UNIMA 2000 S.A - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
dyrvprf
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
DANE GRUPY KAPITAŁOWEJ
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 298 25 825 7 020 6 238
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 116 594 267 143
III. Zysk (strata) brutto 1 112 1 002 266 242
IV. Zysk (strata) netto 823 905 197 219
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 446 3 925 -1 065 948
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -422 -1 542 -101 -372
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 765 -643 183 -155
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 103 1 740 -983 420
IX. Aktywa, razem 26 519 26 689 6 487 6 043
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 278 9 643 2 269 2 183
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 447 1 648 354 373
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 831 7 995 1 916 1 810
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 17 240 17 047 4 217 3 860
XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 669 619
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVII. Kapitały mniejszości 1,00 -1,00 0,24 -0,23
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,30 0,33 0,07 0,08
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,30 6,23 1,54 1,41
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,30 6,23 1,50 1,41
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,23 0,00 0,06 0,00
DANE JEDNOSTKOWE UNIMA2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A 4 kwartał 2012 4 kwartał 2011 4 kwartał 2012 4 kwartał 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 077 21 471 6 008 5 186
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 663 256 159 62
III. Zysk (strata) brutto 874 648 209 157
IV. Zysk (strata) netto 674 644 161 156
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 019 4 843 -1 203 1 170
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 34 -2 384 8 -576
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 825 -617 198 -149
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 160 1 842 -997 445
IX. Aktywa, razem 27 234 27 552 6 662 6 238
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 711 9 051 2 131 2 049
XI. Zobowiązania długoterminowe 749 1 092 183 247
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 691 6 525 1 637 1 477
XIII. Kapitał własny 18 523 18 501 4 531 4 189
XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 669 619
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,25 0,24 0,059 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,77 6,76 1,66 1,53
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,23 0,06
Pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średniego kursu obowiązujacego na dzień sporządzenia sprawozdania:-31 grudnia 2011 – 4,4168 PLN / EURO (tabela 252/A / NBP)-31 grudnia 2012 - 4,0882 PLN/EURO ( tabela 252/A /NBP)Pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje rachunku przepływó pienieznych przeliczono według kursu średniego EURO stanowiacego średnią artmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiazujących na ostatni dzień miesiąca :rok 2011 - 4,1401 PLN/EUROrok 2012 - 4,1736 PLN/EURO* Dane porównywalne wybranych danych finansowych skonsolidowanych i jednostkowych dotyczące aktywów i pasywów prezentowane są na dzień 31.12.2011.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport 31 12 2012.pdf Skonsolidowany rozszerzony Raport po czwartym kwartale 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrvprf

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNIMA 2000 S.A | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 31-866 | | Kraków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Skarżyńskiego | | 14 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (12) 298 05 11 | | (12) 298 05 12 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | unima2000@unima2000.com.pl | | unima2000.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 677-20-87-174 | | 351570688 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu
2013-02-28 Magdalena Kniszner Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Krzysztof Sikora Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Jolanta Matczuk Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrvprf

Podziel się opinią

Share
dyrvprf
dyrvprf