Trwa ładowanie...
d1bq25n
d1bq25n
espi

UNIMA 2000 S.A - Zawarcie znaczącej umowy (13/2014)

UNIMA 2000 S.A - Zawarcie znaczącej umowy (13/2014)
Share
d1bq25n

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UNIMA 2000 S.A | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA działając zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 24.04.2014 wpłynęła do spółki obustronnie podpisana Umowa o Wykonanie robót Budowlano ? Montażowych nr AVIA/UNIMA2000/04/2014 z dnia 02.04.2014r. Stronami umowy są Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ? Podwykonawca i RE-Bau Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie-Wykonawca. Wartość umowy wynosi 4 360 000,00 zł netto. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa i wykonanie instalacji elektrycznych ? silne i słabe prądy na budowie budynku biurowo ? usługowego klasy A "AVIA" przy al. Jana Pawła II w Krakowie. Termin realizacji 30.09.2014. Warunki
finansowe umowy nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych dla tego rodzaju kontraktów. Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 10% wartości wynagrodzenia netto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. Umowa przyznaje prawo do dochodzenia odszkodowania za rzeczywiste szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, przekraczających wartość zastrzeżonych kar umownych. Umowa nie jest umową warunkową. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Unima2000 S.A. Łączna wartość umów zawartych przez Emitenta ze spółką RE-Bau Spółka z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 5 844 000,00zł przy czym umowa o największej wartości jest umową objętą niniejszym raportem. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
(pełna nazwa emitenta)
UNIMA 2000 S.A Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-866 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Skarżyńskiego 14
(ulica) (numer)
(12) 298 05 11 (12) 298 05 12
(telefon) (fax)
unima2000@unima2000.pl unima2000.pl
(e-mail) (www)
677-20-87-174 351570688
(NIP) (REGON)
d1bq25n

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Jolanta Matczuk Członek Zarządu
2014-04-25 Krzysztof Sikora Vice Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bq25n

Podziel się opinią

Share
d1bq25n
d1bq25n