Trwa ładowanie...
d1nqbj6
d1nqbj6
espi

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy znaczącej (8/2014)

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy znaczącej (8/2014)
Share
d1nqbj6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ? informacje bieżące i okresowe, Zarząd Vantage Development S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 24 lutego 2014 roku powziął informację, że jednostka zależna od Emitenta, Spółka Promenady II VD sp. z .o.o. realizująca inwestycję dewelopersko-mieszkaniową Promenady Wrocławskie III w dniu 21 lutego 2014 roku, zawarła z firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o roboty budowlane i generalne wykonawstwo ("Umowa"). Wartość zawartej umowy wynosi 30 600 816,84 złotych netto. Umowa została zawarta na czas wykonania przez Erbud S.A. wszelkich zobowiązań z niej wynikających, nie później niż w terminie 66 tygodni od dnia wydania nakazu rozpoczęcia robót. Na podstawie Umowy Erbud S.A., jako wykonawca, został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego w inwestycji
Promenady Wrocławskie III wraz z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu na nieruchomości. Istotnym warunkiem Umowy jest zabezpieczenie prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, polegające na uprawnieniu spółki Promenady II VD sp. z o.o. do zatrzymania kwot zatrzymanych w wysokości do 5 % wartości Umowy. Inne istotne warunki zawartej Umowy, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Zastrzeżone na rzecz spółki Promenady II VD sp. z o.o. kary umowne nie mogą łącznie przekroczyć 15% wartości Umowy. Promenady II VD sp. z o.o. jest uprawniona do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Umowa zawiera warunek rozwiązujący, że w przypadku, gdy spółka Promenady II VD sp. z o.o. nie wyda nakazu rozpoczęcia robót w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku, Umowa wygasa z upływem tego dnia, a spółce Erbud S.A., w zawiązku z tym nie przysługuje prawo do
odstąpienia od Umowy, naliczenia kar umownych ani żadne inne roszczenia odszkodowawcze. Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest przekroczenie przez nią wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-457 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dąbrowskiego 44
(ulica) (numer)
+48 71 79 83 577 +48 71 79 83 540
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
896 000 07 01 930778024
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Edward Laufer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nqbj6

Podziel się opinią

Share
d1nqbj6
d1nqbj6