Trwa ładowanie...
d1cpvao
d1cpvao
espi

VIDIS - Rejestracja zmian Statutu ViDiS S.A. (2/2015) - EBI

VIDIS - Rejestracja zmian Statutu ViDiS S.A. (2/2015)
Share
d1cpvao

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian Statutu ViDiS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Vidis S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 stycznia 2015 r. otrzymał informację, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian statutu podjętych na mocy uchwały nr 18/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.12.2014 r. Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż w wyniku dokonanej rejestracji zmieniły się następujące postanowienia Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 26 Statutu Spółki : ?Oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokryciu straty, 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków przez te osoby, 4) podejmowanie uchwał w sprawach
dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 5) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź udziału w użytkowaniu wieczystym, 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia, 7) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki, 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 9) podejmowanie uchwał w przedmiocie jakichkolwiek postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. Nowe brzmienie § 26 Statutu Spółki : ?1. Oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku
lub pokryciu straty, 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków przez te osoby, 4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 5) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź udziału w użytkowaniu wieczystym, z zastrzeżeniem ust. 2. 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia, 7) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki, 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 9) podejmowanie uchwał w przedmiocie jakichkolwiek postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. 2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź udziału w użytkowaniu wieczystym, którego
wartość nie przekracza kwoty 1.000.000 zł (jeden milion złotych).? Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5 oraz §4 ust.2 pkt. 2 lit. b) Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu ASO. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | StatutViDiSS.A._tekstjednolity30XII2014r-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartosz Palusko Prezes Zarządu
Tomasz Kliczkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cpvao

Podziel się opinią

Share
d1cpvao
d1cpvao