Trwa ładowanie...
dyrof2j

VOTUM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

VOTUM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
dyrof2j

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | |
| | Wybrane skonsolidowane dane finansowe - Grupa Kapitałowa VOTUM | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 74 398 | 57 771 | 17 759 | 13 719 | |
| | Koszty działalności operacyjnej | 60 103 | 51 805 | 14 347 | 12 302 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 13 067 | 5 673 | 3 119 | 1 374 | |
| | Zysk (strata) brutto | 12 267 | 6 222 | 2 928 | 1 478 | |
| | Zysk (strata) netto | 9 565 | 5 083 | 2 283 | 1 207 | |
| | Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym | -25 | -41 | -6 | -10 | |
| | Zysk (strata) netto podmiotu dominującego | 9 590 | 5 124 | 2 289 | 1 217 | |
| | Aktywa razem | 45 517 | 39 385 | 10 679 | 9 497 | |
| | Zobowiązania razem | 23 534 | 20 904 | 5 521 | 5 041 | |
| | w tym zobowiązania krótkoterminowe | 18 313 | 15 273 | 4 297 | 3 683 | |
| | Kapitał własny | 21 983 | 18 481 | 5 158 | 4 456 | |
| | Kapitał podstawowy | 1 200 | 1 200 | 282 | 289 | |
| | Liczba udziałów/akcji w sztukach | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| | Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 1,83 | 1,54 | 0,43 | 0,37 | |
| | Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | 0,80 | 0,42 | 0,19 | 0,10 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 106 | 6 917 | 3 367 | 1 643 | |
| | Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -232 | -3 561 | -55 | -846 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 972 | -2 765 | -1 903 | -657 | |
| | Wybrane dane finansowe - VOTUM S.A. | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 59 091 | 43 120 | 14 105 | 10 211 | |
| | Koszty działalności operacyjnej | 47 445 | 38 589 | 11 325 | 9 138 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 11 060 | 4 543 | 2 640 | 1 076 | |
| | Zysk (strata) brutto | 12 853 | 7 406 | 3 068 | 1 754 | |
| | Zysk (strata) netto | 10 177 | 6 257 | 2 429 | 1 482 | |
| | Aktywa razem | 38 707 | 31 357 | 9 081 | 7 561 | |
| | Zobowiązania razem | 15 735 | 12 441 | 3 692 | 3 000 | |
| | w tym zobowiązania krótkoterminowe | 14 397 | 11 162 | 3 378 | 2 691 | |
| | Kapitał własny | 22 972 | 18 916 | 5 390 | 4 561 | |
| | Kapitał podstawowy | 1 200 | 1 200 | 282 | 289 | |
| | Liczba uziałów/akcji w sztukach | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| | Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 1,91 | 1,58 | 0,45 | 0,37 | |
| | Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | 0,85 | 0,52 | 0,20 | 0,12 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 097 | 4 671 | 2 649 | 1 106 | |
| | Przepływy pieniężne netto z dzialalności inwestycyjnej | 1 271 | 2 080 | 303 | 493 | |
| | Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6 733 | -5 748 | -1 607 | -1 361 | |
| | | | | | | |
| | Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawierają dane za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Dane porównawcze prezentowane są: - według stanu na dzień 31 grudnia 2013 dla sprawozdań z sytuacji finansowej - za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku dla sprawozdań z całkowitych dochodów, sprawozdań z przepływów pieniężnych oraz sprawozdań ze zmian w kapitale własnym. Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 91 ust. 2 Rozporzędzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku: - pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy (31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4,2632 PLN; 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR = 4,1472 PLN) - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca do końca III kwartału danego roku (od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014: 1 EUR = 4,1893 PLN; od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013: 1 EUR = 4,1472 PLN). | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport-gkvotum-4q2014.pdf Sprawozdanie za IV kwartał 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrof2j

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VOTUM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-012 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wyścigowa | | 56i | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (71) 33 43 800 | | (71) 33 43 803 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@votum-sa.pl | | www.votum-sa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899-25-49-057 | | 020136043 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Dariusz Czyż Prezez Zarządu
2015-03-02 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu
2015-03-02 Bartłomiej Krupa Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrof2j

Podziel się opinią

Share
dyrof2j
dyrof2j