Trwa ładowanie...
d2abu9x
d2abu9x
espi

VOTUM S.A. - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2014 (35/2014)

VOTUM S.A. - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2014 (35/2014)
Share
d2abu9x

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VOTUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki VOTUM S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 15 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, uchwałę w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania i przeglądu półrocznych i rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014. Wybranym podmiotem jest spółka PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 548. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy z wybranym przez siebie biegłym rewidentem. Przedmiotem umowy będzie: - przegląd jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego spółki VOTUM S.A. za okres od dnia 01-01-2014 r. do dnia 30-06-2014 r., - przegląd skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOTUM za okres od
dnia 01-01-2014 r. do dnia 30-06-2014 r., - badanie i sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego VOTUM S.A. za rok obrotowy 2014, - badanie i sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2014. Powyższa umowa zawarta zostanie na czas wykonania przedmiotu umowy przez PKF Audyt Sp. z o.o. Spółka korzystała wcześniej z usług spółki PKF Audyt Sp. z o.o., która przeprowadzała: - badania sprawozdań finansowych VOTUM S.A. za lata 2008-2013, - przeglądy półrocznych sprawozdań za lata 2010-2013 - badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej VOTUM za lata 2010-2013 - przeglądy półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej VOTUM za lata 2010-2013 - badania historycznych skonsolidowanych informacji finansowych za lata 2007-2009 zawartych w Prospekcie Emisyjnym, - prognozy grupy kapitałowej VOTUM na rok 2010. Podstawa prawna: §5
ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-012 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyścigowa 56i
(ulica) (numer)
(71) 33 43 800 (71) 33 43 803
(telefon) (fax)
biuro@votum-sa.pl www.votum-sa.pl
(e-mail) (www)
899-25-49-057 020136043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu
2014-07-15 Jan Wan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2abu9x

Podziel się opinią

Share
d2abu9x
d2abu9x