Trwa ładowanie...
d13ea0c
espi

VOXEL S.A. - Zawarcie Umowy Znaczącej (22/2012)

VOXEL S.A. - Zawarcie Umowy Znaczącej (22/2012)
Share
d13ea0c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOXEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Umowy Znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 listopada 2012 roku emitent (jako Sprzedający) zawarł umowę rozporządzającą sprzedaży udziałów Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ("dalej jako Spółka") ze spółką PEF VII INVESTMENT HOLDINGS S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej jako Kupujący), spółką należącą do POLISH ENTERPRISE FUND VII, funduszu zarządzanego przez Enterprise Investors. Na mocy niniejszy umowy emitent sprzedał 13.000 (słownie: trzynaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości
nominalnej 650.000,00 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), które łącznie stanowią 100 % kapitału zakładowego w Spółce. Powyższa umowa została podpisana w związku z zawartą w dniu 21 września 2012 roku umową zobowiązującą sprzedaży udziałów (raport bieżący nr 42/2012 z dnia 21 września 2012 roku- system EBI). Zgodnie z postanowieniami umowy tytuł prawny do udziałów przeszedł na Kupującego w dniu 7 listopada 2012 r. Cena Sprzedaży Udziałów Spółki została ustalona na kwotę 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych), przy czym Kupujący przed zawarciem umowy rozporządzającej dokonał zapłaty kwoty 5.000.0000 zł (pięć milionów złotych), a pozostała część ceny tj. kwota 6.000.000 zł zostanie uregulowana na następujących zasadach: a)kwota 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) pod warunkiem terminowego ukończenia przez spółkę zależną Sprzedającego tj. Alteris S.A. inwestycji w zakresie przebudowy obiektu, w którym działalność będzie prowadziła Spółka b)kwota 4.000.000 zł (cztery miliony
złotych) pod warunkiem, że w roku 2014 lub 2015 Spółka osiągnie przychody w wysokości co najmniej 14.000.000 zł (czternaście milionów złotych). W przypadku wadliwości zapewnień złożonych przez emitenta co do stanu Spółki, umowa przewiduje odpowiedzialność emitenta w formie kwot gwarancyjnych. Maksymalna wartość kwot gwarancyjnych może osiągnąć równowartość ceny zapłaconej przez Kupującego za udziały Spółki, powiększonej o kwotę ewentualnych wydatków poniesionych przez Kupującego w związku z wadą zapewnienia, przy czym wysokość tych wydatków została ograniczona do kwoty 1.000.000 zł. Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta (kryterium uznania umowy za umowę znaczącą). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-663 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wielicka 265
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6792854642 120067787
(NIP) (REGON)
d13ea0c

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Dariusz Pietras Grzegorz Maślanka Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Dariusz Pietras Grzegorz Maślanka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13ea0c

Podziel się opinią

Share
d13ea0c
d13ea0c