Trwa ładowanie...
d38yy97
d38yy97
espi

W INVESTMENTS - Emisja warrantów subskrypcyjnych serii I oraz zawarcie umów objęcia warrantów (11...

W INVESTMENTS - Emisja warrantów subskrypcyjnych serii I oraz zawarcie umów objęcia warrantów (118/2013)
Share
d38yy97

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 118 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | W INVESTMENTS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja warrantów subskrypcyjnych serii I oraz zawarcie umów objęcia warrantów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd W Investments S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji 265.639.297 (słownie: dwustu sześćdziesięciu pięciu milionów sześciuset trzydziestu dziewięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu) warrantów subskrypcyjnych serii I (dalej: "Warranty"). Jeden Warrant uprawnia do zapisu na 1 (słownie: jedną) akcję serii R w kapitale zakładowym Spółki, po cenie emisyjnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. Warranty zostały zaoferowane do objęcia nieodpłatnie, w drodze subskrypcji prywatnej, sześciu podmiotom wskazanym w uchwale Zarządu, z którymi w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowy objęcia Warrantów, obejmujące wszystkie Warranty wyemitowane. Zgodnie z uchwałą Warranty są niezbywalne, nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, a prawa do zapisu na akcje serii R Spółki wynikające z Warrantów będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż od dnia 28 października 2013 roku i nie później niż do dnia 12 lipca
2016 roku. Na podstawie art. 8c ust. 8 w zw. z art. 8c ust. 4 Statutu Spółki Zarząd postanowił wyłączyć prawa pierwszeństwa objęcia Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru), na co uprzednio uzyskał stosowną zgodę Rady Nadzorczej Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 114/2013 z dnia 18 października 2013 roku. Wyżej opisaną uchwałę Zarząd podjął działając na podstawie art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz art. 8 c ust. 1 - 9 Statutu Spółki w związku z art. 444 i 445 KSH. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

W INVESTMENTS SA
(pełna nazwa emitenta)
W INVESTMENTS Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
022 116 66 66 022 116 66 61
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
d38yy97

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-10-28 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38yy97

Podziel się opinią

Share
d38yy97
d38yy97