Trwa ładowanie...
d33i9s5
espi

W INVESTMENTS - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

W INVESTMENTS - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d33i9s5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody łącznie całkowite 252 561 253 702 59 976 60 787
Przychody ze sprzedaży 227 181 242 614 53 949 58 131
Koszty działalności operacyjnej (217 288) (236 717) (51 600) (56 718)
Zysk (strata) na sprzedaży 9 893 5 897 2 349 1 413
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 390 10 406 1 992 2 493
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 629 18 203 2 049 4 361
Zysk (strata) netto 14 292 13 852 3 394 3 319
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (30 922) 6 528 (7 343) 1 564
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 722 (21 272) 3 496 (5 097)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 276 19 057 6 240 4 566
Aktywa trwałe 176 981 177 373 42 675 43 387
Aktywa obrotowe 177 477 123 919 42 794 30 311
Kapitał własny 228 380 187 899 55 068 45 961
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 13 753 11 277 3 316 2 758
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 112 325 102 117 27 085 24 978
Średnioważona liczba akcji WI S.A. 8 940 632 530 825 8 940 632 530 825
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 25,54 353,98 6,16 86,58
Zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.) 1,60 26,10 0,39 6,25
Średnioważona (rozwodniona) liczba akcji 18 846 756 20 189 903 18 846 756 20 189 903
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 12,12 9,44 2,92 2,31
Zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.) 0,76 0,69 0,18 0,16
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
winvestmentssprawozdanie finansowe2013skonsolidowane.pdf Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane 2013
winvestmentssprawozdaniezarzadu2013_skonsolidowane.pdf Sprawozdanie Zarzadu Skonsolidowane 2013
winvestmentsopiniaraportskonsolidowane_2013.pdf Opinia i raport audytora Skonsolidowane 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d33i9s5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | W INVESTMENTS SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | W INVESTMENTS | | Media (med) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 116 66 66 | | 022 116 66 61 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@igroup.pl | | www.igroup.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 796-006-96-26 | | 670821904 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | WBS Audyt sp z o.o, Warszawa, ul Grzybowska 4 lok U9 B , podmiot uprawniony nr ew. 3685 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2014-03-20 Piotr Sawala Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Malgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Beata Łysik Księgowy Spółki

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d33i9s5

Podziel się opinią

Share
d33i9s5
d33i9s5