Trwa ładowanie...
d3scjt9
d3scjt9
espi

W INVESTMENTS - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (119/2013)

W INVESTMENTS - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (119/2013)
Share
d3scjt9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 119 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | W INVESTMENTS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd W Investments S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 26.563.929,70 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję 265.639.297 (słownie: dwustu sześćdziesięciu pięciu milionów sześciuset trzydziestu dziewięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii R o numerach od 000 000 001 do 265 639 297, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja ("Akcje Serii R"). Powyższa uchwała została podjęta na podstawie art. 446 § 1 w zw. z art. 444 Kodeksu spółek handlowych, uchwały nr 47 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2013 r. upoważniającej Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz art. 8 c Statutu Spółki. Zgodnie z uchwałą: a) Akcje Serii R mogą być obejmowane wyłącznie
za wkłady pieniężne; b) cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji Serii R wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy); c) Akcje Serii R zostaną objęte w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii R zindywidualizowanemu inwestorowi lub inwestorom i jej przyjęcia przez adresata (subskrypcja prywatna); d) emisja Akcji Serii R będzie skierowana do inwestorów, którzy dokonają zapisów na Akcje Serii R w związku z realizacją praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii I; e) umowy objęcia Akcji Serii R w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zawarte do dnia 29 listopada 2013 r.; f) za zgodą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 października 2013 r. Zarząd wyłączył w interesie Spółki w całości prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii R przez dotychczasowych akcjonariuszy; g) Akcje Serii R mają postać dokumentów i mogą być wydane w odcinkach zbiorowych. Ponadto, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, art. 8 Statutu Spółki otrzyma, po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego zmian wynikających z uchwały, następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 175.302.112,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów trzysta dwa tysiące sto dwanaście złotych) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda z nich, w tym: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 52.955 (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 2.832.882 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H, i) 100.000.000 (sto milionów)
akcji zwykłych na okaziciela serii J, j) 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, k) 329.970.000 (trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, l) 3.903.140 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, m) 3.817.187 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M, n) 1.160.888 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o) 362.181.312 (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O, p) 400.707.459 (czterysta milionów siedemset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P, q) 265.639.297 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na
okaziciela serii R." Dotychczasowa treść art. 8 Statutu Spółki brzmiała: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 148.738.182,30 zł (sto czterdzieści osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda z nich, w tym: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 52.955 (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 2.832.882 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na
okaziciela serii H, i) 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, j) 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, k) 329.970.000 (trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, l) 3.903.140 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, m) 3.817.187 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M, n) 1.160.888 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o) 362.181.312 (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O, p) 400.707.459 (czterysta milionów siedemset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

W INVESTMENTS SA
(pełna nazwa emitenta)
W INVESTMENTS Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
022 116 66 66 022 116 66 61
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
d3scjt9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-10-28 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3scjt9

Podziel się opinią

Share
d3scjt9
d3scjt9