Trwa ładowanie...
d26ltgb

W INVESTMENTS - Wypłata dywidendy przez spółkę zależną oraz sprzedaż udziałów spółki zależnej (40 ...

W INVESTMENTS - Wypłata dywidendy przez spółkę zależną oraz sprzedaż udziałów spółki zależnej (40/2014)

Share
d26ltgb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | W INVESTMENTS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wypłata dywidendy przez spółkę zależną oraz sprzedaż udziałów spółki zależnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd W Investments S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 listopada 2014 roku, Spółka zawarła umowę sprzedaży udziałów podmiotu zależnego, spółki W Investments Limited z siedzibą w Republice Cypryjskiej (?Spółka Zależna?). Przedmiotem umowy jest sprzedaż 810 (osiemset dziesięciu) udziałów Spółki Zależnej, o wartości nominalnej 2,00 EUR (dwa euro) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.620,00 EUR (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia euro). Zbyte udziały stanowią 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki Zależnej. Po dokonaniu sprzedaży spółka posiada 190 (sto dziewięćdziesiąt) udziałów w Spółce Zależnej, stanowiących 19% (dziewiętnaście procent) kapitału zakładowego Spółki Zależnej i uprawniających do takiej samej ilości głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Zależnej. Udziały zostały sprzedane za cenę wynoszącą 120.000.000,00 zł (sto dwadzieścia milionów złotych). Zgodnie z umową zapłata ceny nastąpi najpóźniej do dnia 20 listopada 2015 roku i może być
uregulowana w transzach. Wartość ewidencyjna zbytych udziałów w księgach rachunkowych Spółki wynosi: 137.000.000,00 zł. Zbyte udziały uznano za aktywo znaczące, gdyż ich wartość w księgach Spółki, jak również cena ich sprzedaży, przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Kupujący udziały nie jest osobą powiązaną ze Spółką. W umowie nie zastrzeżono warunku lub terminu, umowa nie zawiera postanowień o karach umownych. Umowa nie przewiduje warunków specyficznych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Drugą stroną umowy jest Pani Evgeniya Aleksandrovna Rusakova, obywatelka Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 24 listopada 2014 roku zgromadzenie wspólników Spółki Zależnej podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy na rzecz Spółki. Zgodnie z uchwałą postanowiono o wypłacie na rzecz Spółki dywidendy w kwocie 36.395.724,00 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote), przy czym kwota 10.946.440,54 zł
(dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) zostanie wypłacona w formie pieniężnej, natomiast kwota 25.449.283,46 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści sześć groszy) poprzez przeniesienie na Spółkę akcji posiadanych przez Spółkę Zależną w spółkach publicznych (m.in. akcje Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w liczbie 14.698.362 sztuk). Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu wczorajszym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26ltgb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W INVESTMENTS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W INVESTMENTS | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 116 66 66 | | 022 116 66 61 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | buiro@wi.pl | | www.wi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-006-96-26 | | 670821904 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2014-11-25 Adam Szprot Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26ltgb

Podziel się opinią

Share
d26ltgb
d26ltgb