Trwa ładowanie...
d2rg5nw
d2rg5nw
espi

W INVESTMENTS - Zakończenie subskrypcji akcji serii R (124/2013)

W INVESTMENTS - Zakończenie subskrypcji akcji serii R (124/2013)
Share
d2rg5nw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 124 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | W INVESTMENTS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii R | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd W Investments S.A. ("Spółka"), w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii R w kapitale zakładowym Spółki, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 października 2013 roku, niniejszym podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja miała charakter prywatny (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 października 2013 roku w chwili podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa powyżej. Zakończenie subskrypcji nastąpiło tego samego dnia. 2. Data przydziału akcji: 28 października 2013 roku. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 265.639.297 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii R. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych,
na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach subskrypcji złożono zapisy na 265.639.297 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii R. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji przydzielono 265.639.297 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii R. 7. Cena, po której papiery wartościowe były obejmowane: Akcje zwykłe na okaziciela serii R obejmowane były po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: Zapisy na akcje zwykłe na okaziciela serii R złożone zostały przez sześć podmiotów. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji. Akcje zwykłe na
okaziciela serii R przydzielono sześciu podmiotom. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta). Akcje zwykłe na okaziciela serii R nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji. Wartość subskrypcji wyniosła 26.563.929,70 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy). 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów. Łączne koszty przedmiotowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R wyniosły 133.429,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy
tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i zero groszy), przy czym na wskazaną kwotę składają się koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty (np. akt notarialny, odpowiednie opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych) w kwocie 133.429,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i zero groszy); b) wynagrodzenia subemitentów ? nie wystąpiły; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? nie wystąpiły; d) promocji oferty ? nie wystąpiły. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, rozliczenie kosztów emisji akcji w księgach Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie wartości dotychczasowego kapitału zapasowego. Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym jako koszty wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, czyli zmniejszenia kapitału zapasowego. 13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego
objętego subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia przedmiotowej subskrypcji przypadający na jedną akcję zwykłą na okaziciela serii R wynosi 0,0005 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

W INVESTMENTS SA
(pełna nazwa emitenta)
W INVESTMENTS Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
022 116 66 66 022 116 66 61
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
d2rg5nw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-10-28 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rg5nw

Podziel się opinią

Share
d2rg5nw
d2rg5nw