Trwa ładowanie...
d10qzpi
d10qzpi
espi

W INVESTMENTS - Zakończenie subskrypcji warrantów serii I (123/2013)

W INVESTMENTS - Zakończenie subskrypcji warrantów serii I (123/2013)
Share
d10qzpi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 123 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | W INVESTMENTS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji warrantów serii I | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd W Investments S.A. ("Spółka"), w związku z zakończeniem subskrypcji warrantów serii I uprawniających do zapisu na akcje Spółki serii R, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 października 2013 roku, niniejszym podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 października 2013 roku w chwili podjęcia przez Zarządu Spółki uchwały, o której mowa powyżej. Zakończenie subskrypcji nastąpiło tego samego dnia. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 28 października 2013 roku. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 265.639.297 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych serii I. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach
subskrypcji złożono zapisy na 265.639.297 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych serii I. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji przydzielono 265.639.297 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych serii I. 7. Cena, po której papiery wartościowe były obejmowane: Warranty subskrypcyjne serii I były obejmowane nieodpłatnie. 8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: Zapisy na warranty subskrypcyjne serii I zostały złożone przez sześć podmiotów. 9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji. Warranty subskrypcyjne serii I przydzielono sześciu podmiotom. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o
subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta). Warranty subskrypcyjne serii I nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji. Nie dotyczy. Warranty subskrypcyjne serii I były obejmowane nieodpłatnie. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów. Koszty nie wystąpiły. Spółka nie poniosła bezpośrednich kosztów emisji warrantów subskrypcyjnych serii I. 13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Nie dotyczy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

W INVESTMENTS SA
(pełna nazwa emitenta)
W INVESTMENTS Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
022 116 66 66 022 116 66 61
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
d10qzpi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-10-28 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10qzpi

Podziel się opinią

Share
d10qzpi
d10qzpi