Trwa ładowanie...
d29z7q9
d29z7q9
espi

W INVESTMENTS - Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej - umowy z Congio...

W INVESTMENTS - Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej - umowy z Congio Investments Limited (121/2013)
Share
d29z7q9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 121 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | W INVESTMENTS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej - umowy z Congio Investments Limited | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd W Investments S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z zawarciem w dniu dzisiejszym umowy objęcia akcji Spółki serii R ze spółką Congio Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru ("Congio") łączna wartość umów zawartych przez Spółkę w okresie ostatnich dwunastu miesięcy z Congio przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Spółki i wynosi 18.048.923,80 (słownie: osiemnaście milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt groszy). Spośród zawartych umów największą wartość ma umowa z dnia 28 stycznia 2013 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z tego samego dnia. Przedmiotem umowy było objęcie przez Congio 95.388.513 (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset trzynastu) akcji zwykłych na okaziciela serii P w kapitale zakładowym Spółki, po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję, to jest za łączną cenę w wysokości 9.538.851,30 zł (słownie:
dziewięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy). Umowa przewidywała, że akcje serii P zostaną pokryte wkładem pieniężnym, a jej warunki nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie przewidywała kar umownych. W umowie nie zastrzeżono warunków lub terminów. W umowie postanowiono, że w przypadku prawomocnego oddalenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału Spółki w drodze emisji akcji serii P Spółka zwróci Congio wkłady pieniężne wniesione na akcje. Świadczenia z umowy zostały przez obie strony spełnione w całości. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

W INVESTMENTS SA
(pełna nazwa emitenta)
W INVESTMENTS Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
022 116 66 66 022 116 66 61
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
d29z7q9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-10-28 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29z7q9

Podziel się opinią

Share
d29z7q9
d29z7q9