Trwa ładowanie...
d2ghm98
d2ghm98
espi

W INVESTMENTS - Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej ? umowy z White ...

W INVESTMENTS - Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej ? umowy z White Brinando Limited (122/2013)
Share
d2ghm98

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 122 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | W INVESTMENTS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej ? umowy z White Brinando Limited | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd W Investments S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z zawarciem w dniu dzisiejszym umowy objęcia akcji Spółki serii R ze spółką White Brinando Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru ("White Brinando") łączna wartość umów zawartych przez Spółkę w okresie ostatnich dwunastu miesięcy z White Brinando przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Spółki i wynosi 21.117.060,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych i zero groszy). Wyżej wskazana kwota wynika z: a) umowy sprzedaży akcji z dnia 15 marca 2013 roku, b) umowy objęcia akcji z dnia 28 października 2013 roku. O umowie, o której mowa pod lit. a) Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 54/2013 z dnia 15 marca 2013 roku. Przedmiotem umowy było nabycie przez Spółkę od White Brinando, za pośrednictwem Domu Maklerskiego IPOPEMA S.A., 6.210.900 (sześciu milionów dwustu dziesięciu tysięcy dziewięciuset) akcji spółki "W Investments Spółka Akcyjna", to jest podmiotu, który dnia 19 lipca 2013 roku został
połączony ze Spółką. Warunki umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W umowie nie zastrzeżono warunku ani terminu. Umowa nie przewidywała kar umownych. Przedmiotem umowy, o której mowa pod lit. b), jest objęcie przez White Brinando 105.585.300 (stu pięciu milionów pięciuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu) akcji serii R w kapitale zakładowym Spółki. Umowa przewiduje, że akcje zostaną pokryte wkładem pieniężnym, a jej warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie przewiduje kar umownych. W umowie nie zastrzeżono warunku lub terminu. W umowie postanowiono, że w przypadku prawomocnego oddalenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii R Spółka zwróci White Brinando wkłady pieniężne wniesione na akcje. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

W INVESTMENTS SA
(pełna nazwa emitenta)
W INVESTMENTS Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
022 116 66 66 022 116 66 61
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
d2ghm98

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-10-28 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ghm98

Podziel się opinią

Share
d2ghm98
d2ghm98