Trwa ładowanie...
dhgp2iw

W strukturze długu krajowego dominującą rolę powinni odgrywać krajowi inwestorzy pozabankowi - MF

13.12. Warszawa (PAP) - W strukturze długu krajowego dominującą rolę powinni odgrywać krajowi inwestorzy pozabankowi, z okresowo wzrastającą rolą banków w okresach kryzysowych -...

Share
dhgp2iw

13.12. Warszawa (PAP) - W strukturze długu krajowego dominującą rolę powinni odgrywać krajowi inwestorzy pozabankowi, z okresowo wzrastającą rolą banków w okresach kryzysowych - uważa Marek Szczerbak naczelnik Wydziału Strategii i Prognoz Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

"W strukturze podmiotowej długu krajowego dominującą rolę powinni odgrywać krajowi inwestorzy pozabankowi, z okresowo wzrastającą rolą banków w okresach kryzysowych. Istotny, choć trudny do przewidzenia i potencjalnie zmienny, będzie też udział inwestorów zagranicznych. Ich rola wzrośnie znacząco po przyjęciu euro, gdyż inwestycja w polskie SPW nie będzie dla inwestorów ze strefy euro wiązała się z ryzykiem walutowym" - napisał Szczerbak w artykule opublikowanym w czasopiśmie Biura Analiz Sejmowych "Studia".

Jego zdaniem po przyjęciu przez Polskę euro rola długu w walutach obcych zostanie znacząco ograniczona.

dhgp2iw

"Dostęp do dużo większego niż obecny krajowego rynku finansowego pozwoli na znacznie większą swobodę w kształtowaniu struktury długu, m.in. wydłużaniu jego zapadalności, zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej i kursowym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych czy też indeksacji części portfela SPW inflacją" - podkreśla.

W ocenie Szczerbaka w najbliższych latach można oczekiwać, że w strukturze podmiotowej długu krajowego Skarbu Państwa istotną rolę odgrywać będą rosnące oszczędności krajowe, które zapewnią popyt na SPW ze strony krajowych inwestorów pozabankowych, przede wszystkim pozabankowych instytucji finansowych.

"Niemniej w związku ze zmianami w systemie emerytalnym, w tym zmniejszeniem składki emerytalnej przekazywanej do II filaru oraz przewidywanym stopniowym zwiększeniem dopuszczalnego udziału akcji w portfelach OFE, ograniczeniu ulegnie również rola OFE w popycie na SPW" - uważa przedstawiciel MF.

Jego zdaniem popyt ze strony inwestorów zagranicznych będzie elementem najmniej przewidywalnym oraz w dużej mierze uzależnionym od czynników zewnętrznych, takich jak koniunktura oraz polityka pieniężna głównych gospodarkach światowych czy zmiany preferencji globalnych inwestorów względem ryzyka.

dhgp2iw

Szczerbak uważa także, że popyt ze strony banków pozostanie czynnikiem wynikowym.

"Rola banków powinna się zmniejszać w okresach dynamicznego rozwoju gospodarki, zarówno ze względu na dynamikę akcji kredytowej banków, jak i rosnące aktywa instytucji pozabankowych, jednocześnie banki, podobnie jak to miało miejsce w 2008 r., będą skłonne absorbować podaż SPW w przypadku zjawisk kryzysowych, co będzie możliwe, szczególnie jeśli utrzyma się strukturalna nadpłynność sektora bankowego" - podkreśla.

W opinii przedstawiciela resortu finansów w najbliższych latach można oczekiwać, że udział zadłużenia innych niż Skarb Państwa jednostek sektora finansów publicznych nie będzie przekraczał 10 proc., a dominujące znaczenie w tej grupie będzie miał dług samorządów.(PAP)

bg/ osz/

dhgp2iw

Podziel się opinią

Share
dhgp2iw
dhgp2iw