Trwa ładowanie...
dkvhnwv
espi

WADEX S.A. - Program Odkupu akcji własnych Spółki. (50/2011)

WADEX S.A. - Program Odkupu akcji własnych Spółki. (50/2011)

Share
dkvhnwv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2011 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WADEX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Program Odkupu akcji własnych Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | RNPOZYCJA16_156 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu realizując dyspozycję treści § 2 pkt 8 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą zasad i warunków Programu Odkupu: 1. Celem Programu Odkupu akcji własnych jest umożliwienie nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. W ocenie Emitenta obecna cena akcji Spółki odbiega od ich realnej wartości. Realizacja Programu odkupu leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy w sytuacji, gdy kurs giełdowy kształtuje się poniżej wartości godziwej. 2. Wysokość dziennego limitu liczby nabywanych akcji oraz cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne pozostawać będzie w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym Rozporządzenia Komisji (WE) nr
2273/2003 wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. 3. Spółka nie posiada nabytych uprzednio akcji własnych, w związku z czym liczba akcji własnych nabytych w ramach Programu Odkupu stanowić będzie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu. 4. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych w ramach Programu Odkupu wynosi 1.914.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy). Cena nabycia jednej akcji nie może być wartością wyższą od większego z następujących parametrów: (I) ceny ostatniego niezależnego nabycia lub (II) najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych. 5. Maksymalna ilość akcji skupiona przez Spółkę na jednej sesji giełdowej nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu na rynku regulowanym w okresie 20 dni poprzedzających dzień zakupu. 6. W
przypadku niskiej płynności na rynku Spółka może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki: a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem właściwy organ o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%, b) Spółka poda do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%, c) Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości. 7. Spółka rozpocznie nabywanie akcji własnych w dniu 14.12.2011r. Program Odkupu będzie trwał maksymalnie do dnia 30.11.2012r. lub do dnia wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Walne Zgromadzenie na realizację Programu. 8. Zarząd Emitenta kierując się interesem Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30.11.2012r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, bądź podjąć decyzję o zmianie warunków Programu Odkupu, w szczególności trybu nabywania akcji Spółki, liczby akcji objętej Programem Odkupu oraz kwot przeznaczonych na Program Odkupu w zakresie upoważnienia udzielonego przez Walne
Zgromadzenie. 9. Po zakończeniu Programu Odkupu Zarząd Spółki podejmie decyzję co do umorzenia nabytych akcji własnych bądź o dalszej ich odsprzedaży. W przypadku podjęcia decyzji o umorzeniu akcji własnych Zarząd Spółki zwoła w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia zakończenia Programu Odkupu Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie umorzenie akcji nabytych w ramach Programu Odkupu, i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki. 10. Program Odkupu prowadzony będzie przez Dom Maklerski BDM SA, który będzie podejmował niezależne decyzje dotyczące nabywania akcji Spółki w ramach Programu Odkupu, działając na podstawie zawartego z Emitentem zlecenia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkvhnwv

| | | PPH WADEX S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WADEX S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-515 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ks. Czesława Klimasa | | 45 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 336 70 80 w. 28 | | (71) 336 70 87 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | wadex@wadex.pl | | www.wadex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899 10 33 328 | | 005921041 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Zbigniew Piechociński Prerzes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkvhnwv

Podziel się opinią

Share
dkvhnwv
dkvhnwv