Trwa ładowanie...
d3bydld

Warmińsko-mazurskie/ Ponad 300 mln zł do zdobycia w konkursach z RPO

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił dziesięć kolejnych konkursów na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20. Do podziału jest łącznie ponad 300 mln zł.

Share
d3bydld

Jak poinformował urząd marszałkowski w Olsztynie, nabór wniosków w poszczególnych konkursach ogłoszonych przez zarząd województwa i tzw. instytucje pośredniczące rozpocznie się jeszcze w lutym i zakończy pod koniec marca lub w kwietniu. Łączna pula dotacji z funduszy UE, które można zdobyć, sięga 305 mln zł.

Ponad 44 mln zł mają szansę uzyskać lokalne samorządy i firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na tereny inwestycyjne. Dotacje są przewidziane m.in. na przygotowanie terenów dla inwestorów, uzbrojenie gruntów oraz budowę lub modernizację wewnętrznego układu dróg.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy i podległe im jednostki mogą ubiegać się o dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Na ten cel przewidziano 32 mln zł. Pieniądze można przeznaczyć na kompleksową modernizację obiektów mieszkalnych, ocieplenie, przebudowę systemów grzewczych, podłączenie do sieci ciepłowniczej czy montaż energooszczędnego oświetlenia. Dotacje przewidziano również na inwestycje związane ze zmianą źródeł ciepła, jeśli przyczynią się one do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza.

d3bydld

Ponad 53 mln zł zarezerwowano na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. W tym konkursie lokalne samorządy i przedsiębiorstwa mogą zdobyć wsparcie na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, rozbudowę instalacji sanitarnych i sieci wodociągowych.

Ok. 57 mln zł jest do podziału w konkursie związanym z zachowaniem obiektów dziedzictwa kulturowego regionu. Dotacje można wykorzystać na renowację zabytków, zagospodarowanie otoczenia i zakup wyposażenia do zabytkowych budowli czy adaptację obiektów o potencjale turystycznym. Można je również przeznaczyć na działania służące utrzymaniu walorów architektoniczno-krajobrazowych miasteczek i wsi - np. odnowienie przydrożnych kapliczek i ratowanie zabytkowych cmentarzy. W konkursie mogą wziąć udział samorządy, instytucje kultury, jednostki administracji rządowej, organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe.

Ogłoszono również trzy konkursy dotyczące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. W subregionie ełckim przewidziano na to 7,6 mln zł, w elbląskim - 11,8 mln zł, a w olsztyńskim - 13,6 mln zł. Wsparcie mogą uzyskać programy służące poprawie sytuacji tych osób na rynku pracy lub uzyskaniu przez nie zatrudnienia, m.in. dotyczące doskonalenia zawodowego, poradnictwa i pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, staży i praktyk zawodowych.

Blisko 61,7 mln zł zarezerwowano na integrację osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wybrane projekty mają służyć aktywizacji społecznej i zawodowej, wsparcia edukacyjnego i zdrowotnego takich środowisk, w tym działalności centrów i klubów integracji, trenerów kompetencji społecznych, animatorów lokalnych czy streetworkerów.

d3bydld

Dwa kolejne nabory dotyczą projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na obszarze miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF) Olsztyna, czyli miasta i okolicznych gmin. Ok. 5,3 mln zł przewidziano na przebudowę dróg lokalnych na tym terenie; wzmocnienie nawierzchni ulic, modernizację obiektów inżynierskich, budowę chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, sygnalizacji i oznakowania. Kolejne 19 mln zł może zasilić inwestycje służące poprawie tzw. ekomobilności. Chodzi o projekty rozwoju transportu zbiorowego, w tym modernizację i zakup niskoemisyjnego taboru, budowę ścieżek rowerowych, energooszczędnego oświetlenia ulic czy wdrażania systemów zarządzania ruchem.

d3bydld

Podziel się opinią

Share
d3bydld
d3bydld