Trwa ładowanie...
d47unl8

WEALTH BAY - Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki WEALTH BAY S.A. ... - EBI

WEALTH BAY - Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki WEALTH BAY S.A. (18/2014)

Share
d47unl8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 18 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki WEALTH BAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie Uchwały 10/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S. A. z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz uchwały Zarządu z dnia 24.11.2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data
rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 24.11.2014 r. tj. rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w chwili podjęcia przez Zarząd w/w uchwały o emisji akcji serii F. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 25.11.2014 r. wraz z podpisaniem ostatniej z umów objęcia akcji, tj. umowy wraz z zawarciem, której wyczerpana została przewidziana uchwałą Zarządu pula akcji serii F. 2. Data przydziału akcji: Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie dwóch Umów Objęcia Akcji zawartych odpowiednio w dniu 25.11.2014 r. 3. Liczba
instrumentów finansowych objętych subskrypcją Subskrypcja prywatna obejmowała 125.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda akcja. 4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 125.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20,00 zł ( dwadzieścia złotych ) każda akcja. 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii F, których dotyczy raport zostały objęte po cenie emisyjnej równej 20,00 zł za jedną akcję. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Akcje serii F zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 2 (dwóm) inwestorom. 8. Liczba osób, którym przydzielono
instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji. W związku z okolicznością, iż oferta akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Emitent podaje, iż umowy Objęcia Akcji zostały zawarte z 2 (dwoma) inwestorami odpowiednio w dniu 25.11.2014 r. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty
przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 15.007 zł. przy czym w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 15.007 zł , b) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy), c) promocji oferty - 0 zł. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii F tj. kwota 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej. Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 pkt. 1)-10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie
Obrotu" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47unl8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47unl8

Podziel się opinią

Share
d47unl8
d47unl8