Trwa ładowanie...
d3cg0yd
d3cg0yd
espi

WIELTON S.A. - Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. dotycząca wypłaty dywidendy ...

WIELTON S.A. - Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. dotycząca wypłaty dywidendy (16/2013)
Share
d3cg0yd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIELTON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. dotycząca wypłaty dywidendy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd Wielton S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Na mocy ww. uchwały zysk netto w kwocie 17 976 587,27 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem 27/100 złotych) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2012 roku postanowiono przeznaczyć: a) w kwocie 14 490 000,00 zł na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy, b) w kwocie 3 486 587,27 zł na kapitał zapasowy. Ustalono termin wypłaty dywidendy w dwóch transzach: 1. Pierwsza transza na dzień 02 września 2013 roku w kwocie 7 848 750,00 zł. Wysokość dywidendy na 1 akcję w pierwszej transzy wynosi
0,13 zł (słownie: trzynaście groszy). 2. Druga transza na dzień 20 grudnia 2013 roku w kwocie 6 641 250,00 zł. Wysokość dywidendy na 1 akcję w drugiej transzy wynosi 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy). Ustalono dzień dywidendy na 19 sierpnia 2013 roku. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 60.375.000. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
98-300 Wieluń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Baranowskiego 10A 10A
(ulica) (numer)
0438434510 0438431273
(telefon) (fax)
info@wielton.com.pl www.wielton.com.pl
(e-mail) (www)
8992462770 932842826
(NIP) (REGON)
d3cg0yd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Jarosław Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Jarosław Andrzej Szczepek
2013-06-20 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2013-06-20 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cg0yd

Podziel się opinią

Share
d3cg0yd
d3cg0yd