Trwa ładowanie...
d2v8619

WIKANA - Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta. Umorzenie akcji. ...

WIKANA - Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta. Umorzenie akcji. (90/2014)

Share
d2v8619

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 90 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta. Umorzenie akcji. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WIKANA S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 24 listopada 2014 r. powziął informację o zarejestrowaniu w tym dniu przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki, dokonanej na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (?Walne Zgromadzenie?), podjętych w dniu 5 listopada 2014 r. (szerzej: raport bieżący nr 84/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.). Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 40.029.594,00 zł (słownie: czterdzieści milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100). Kapitał Spółki dzieli się obecnie na: - 16.766.559 (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii G, na okaziciela, o wartości nominalnej po 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja, - oraz 3.248.238 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści
osiem) sztuk akcji serii H, na okaziciela, o wartości nominalnej po 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego, wynosi 20.014.797 głosów. Obniżenie wysokości kapitału zakładowego zostało dokonane w związku z dobrowolnym umorzeniem 7 (słownie: siedmiu) akcji Spółki, nabytych w tym celu nieodpłatnie w dniu 5 listopada 2014 r. na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Walnego Zgromadzenia, o czym szerzej w raporcie bieżącym nr 87/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. Umorzone akcje uprawniały do siedmiu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 i 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v8619

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Sławomir Horbaczewski Prezes Zarządu
2014-11-25 Robert Pydzik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v8619

Podziel się opinią

Share
d2v8619
d2v8619