Trwa ładowanie...
d36cx9j
espi

WISTIL - Treść uchwał podjętych przez na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ...

WISTIL - Treść uchwał podjętych przez na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 24 czerwca 2014 r. (8/2014)
Share
d36cx9j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WISTIL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 24 czerwca 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ) Zarząd Spółki ?WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki ?WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 24 czerwca 2014 r. : UCHWAŁA NR 1 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL? S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Irenę Święcicką. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów ?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 2 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w 2013 r. b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013, c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013, d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ?WISTIL" za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ?WISTIL" w 2013 roku. e) wniosku Zarządu w przedmiocie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ?WISTIL" za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ?WISTIL" w
2013 roku, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,. g) przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki. 8. Zmiany w Statucie Spółki. 9. Zamknięcie obrad. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów ?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 3 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co
następuje : Par. 1. Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów ?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 4 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej. Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie : 1. Jarosław Wilner Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów
?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 5 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki ?WISTIL" S.A. za 2013 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 , na które składa się : 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą : 76 241 628,01 zł ( słownie : siedemdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i jeden grosz), 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
wykazujący zysk netto w wysokości : 3 728 240,08 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i osiem groszy), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę : 3 728 240,08 zł. ( słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i osiem groszy), 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę : 2 286 637,09 zł. ( dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i dziewięć groszy), 6. dodatkowe informacje i objaśnienia Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów ?przeciw? 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 6 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 par. 2 pkt. 1 Ksh oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów ?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 7 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z
siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie : podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013. Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. postanawia , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Zysk netto Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w wysokości 3 728 240,08 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i osiem groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów ?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 8 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą
w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ?WISTIL" za rok obrotowy 2013 . Działając w oparciu o art. 395 par.5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ?WISTIL" w Kaliszu za rok obrotowy 2013 , na które składa się : 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 203 779 tys. zł. , 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w wysokości 11 212 tys. zł. , 3) rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32 130 tys. zł., 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu gotówki w kwocie 5 334 tys. zł. 5) dodatkowe informacje i objaśnienia 6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ?WISTL" za rok obrotowy 2013. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów ?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 9 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. za okres od 1.01.do 31.12.2013 r. Prezesowi Zarządu ?WISTIL" S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów ?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 10 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. za okres od 01.01. do 31.12.2013 r.
Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Poborskiemu. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów ?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 11 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie : udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej ?WISTIL" S.A., Pani Zenonie Kwiecień. Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów ?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 12 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej ?WISTIL" S.A., Pani Ninie Surma. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z
których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów ?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 13 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. za okres od 01.01. do 06.06.2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej ?WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Grenda. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów ?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 14 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej ?WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Marczak. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna
liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów ?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 15 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej ?WISTIL" S.A. , Panu Marcinowi Hausman. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba
głosów ?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 16 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej ?WISTIL" S.A. , Panu Zbigniewowi Turlakiewicz. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów ?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 17 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie: przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki. Działając na podstawie art. 396 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.19 ust.2 pkt.2 Statutu Spółki ?WISTIL? S.A. , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL? S.A. postanawia : Par. 1. Przenieś w całości środki z kapitału rezerwowego Spółki w wysokości 19 442 175,94 zł.(słownie: dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów ?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących
się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 18 /2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2014 r. W sprawie : zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL? S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany : Par. 1. Dotychczasowemu § 6 Statutu Spółki nadać nowe, następujące brzmienie: "§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. PKD 64.20 ? Działalność holdingów finansowych. 2. PKD 64.9 ? Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 3. PKD 70.1 ? Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych. 4. PKD 70.2 ? Doradztwo związane z zarządzaniem. 5. PKD 69.20 ? Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. 6. PKD 68. ? Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości. 7. PKD 73 ? Reklama, badanie rynku i opinii
publicznej. 8. PKD 77.1 ? Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. 9. PKD 77.33 ? Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery. 10. PKD 77.39 ? Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. 11. PKD 77.40 ? Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. 12. PKD 62.0 ? Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana. 13. PKD 63.1 ? Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ; działalność portali internetowych. 14. PKD 95.1 ? Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego. 15. PKD 82.1 ? Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą. 16. PKD 82.3 ? Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 17. PKD 82.9 ? Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. 18. PKD
49.41 ? Transport drogowy towarów. 19. PKD 46.41 ? Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych. 20. PKD 46.44 ? Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących. 21. PKD 46.49 ? Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego. 22. PKD 47.51 ? Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 23. PKD 47.59 ? Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 24. PKD 47.78 ? Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 25. PKD 47.82 ? Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych , odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach. 26. PKD 47.9 ? Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.? Par. 2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z par. 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Par. 3. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian statutowych. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 487374. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 48,7374 % Łączna liczba ważnych głosów 487374. w tym : Liczba głosów ?za? 487374. Liczba głosów ?przeciw? 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA Informacja o ogólnej liczbie akcji ?WISTIL? S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji. Ogólna liczba akcji w Spółce ?WISTIL? S.A. z/s w Kaliszu na dzień ZWZA wynosi ? 1.000.000 akcji i daje tyle samo głosów z tych akcji. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WISTIL SA
(pełna nazwa emitenta)
WISTIL Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-800 Kalisz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Majkowska 13
(ulica) (numer)
(62) 7686100 (62) 7576573
(telefon) (fax)
bos@wistil.pl www.wistil.pl
(e-mail) (www)
6180041735 250024679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36cx9j

Podziel się opinią

Share
d36cx9j
d36cx9j