Trwa ładowanie...
d4hksj4
espi

WORK SERVICE S.A. - Zmiana Statutu (93/2013)

WORK SERVICE S.A. - Zmiana Statutu (93/2013)
Share
d4hksj4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 93 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana Statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: Emitent bądź Spółka) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Sąd Rejestrowy) postanowienia z dnia 18 października 2013 r. w przedmiocie dokonania zmiany w treści Statutu Work Service S.A. wynikającej z treści uchwały nr 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 1 sierpnia 2013 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 72/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. Zarząd Work Service S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienie § 12 ust. 1 Statutu oraz treść dokonanych zmian: Dotychczasowe brzmienie: " 1. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Dopóki akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria
niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki ("Niezależny Członek Rady Nadzorczej")." Aktualne brzmienie: " 1. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, w tym Przewodniczącego (Chairman, President) i Zastępcy Przewodniczącego (Vice- Chairman, President). Dopóki akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki ("Niezależny Członek Rady Nadzorczej")." W związku ze sporządzeniem przez Zarząd Emitenta
tekstu jednolitego Statutu, Emitent przedstawia w załączeniu jego treść. Załącznik nr 1 ? tekst jednolity Statutu Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. z późn. zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut Work Service S.A. od 18 października 2013 r..pdf | Tekst jednolity Statutu | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
+48 71 37 10 900 +48 71 37 10 938
(telefon) (fax)
www.workservice.pl
(e-mail) (www)
897-16-55-469 932629535
(NIP) (REGON)
d4hksj4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2013-10-28 Piotr Ambrozowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hksj4

Podziel się opinią

Share
d4hksj4
d4hksj4