Trwa ładowanie...
d36bbx6
espi

WORK SERVICE S.A. - Zmiana Statutu, określenie daty skutecznego powołania Wiceprezesa Zarządu (77 ...

WORK SERVICE S.A. - Zmiana Statutu, określenie daty skutecznego powołania Wiceprezesa Zarządu (77/2014)
Share
d36bbx6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana Statutu, określenie daty skutecznego powołania Wiceprezesa Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: Emitent bądź Spółka) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Sąd Rejestrowy) postanowienia z dnia 9 października 2014 r. w przedmiocie dokonania zmian w treści Statutu Work Service S.A. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany Statutu wynikającej z treści uchwały nr 3/2014, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 3 września 2014 r. w przedmiocie zmiany 17 ust. 2 Statutu Spółki, o której powzięciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 61/2014 r. w dniu 4 września 2014 r. Zarząd Work Service S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść dokonanej zmiany: 1) zmiana § 17 ust. 2 Statutu Dotychczasowe brzmienie: ?17.2. Zarząd składa się z jednego do sześciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3-6 niniejszego § 17. Z zastrzeżeniem postanowień
ostatniego zdania ust. 3 niniejszego § 17, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.? Aktualne brzmienie: ?17.2. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3-6 niniejszego § 17. Z zastrzeżeniem postanowień ostatniego zdania ust. 3 niniejszego § 17, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.? Spółka tym samym informuje, że w związku z rejestracją powyższej zmiany w Statucie, z dniem dzisiejszym tj. 10 października 2014 r. skuteczne stało się powołanie Pani Iwony Szmitkowskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 75/2014 w dniu 3 października 2014r. Podstawa prawna: 1.Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. z późn. zmianami) 2.§ 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych. 3.§ 5 ust. 1 pkt 21 i pkt. 22 oraz § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
+48 71 37 10 900 +48 71 37 10 938
(telefon) (fax)
work@workservice.pl www.workservice.pl
(e-mail) (www)
897-16-55-469 932629535
(NIP) (REGON)
d36bbx6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2014-10-10 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36bbx6

Podziel się opinią

Share
d36bbx6
d36bbx6