Trwa ładowanie...
d13mp7h

Wskaźnik C/I Banku Handlowego wzrósł r/r do 65% na koniec III kw.

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Handlowego wzrósł w skali roku do 65% na koniec III kw. br. wobec 53% rok wcześniej. Wartość odpisów była dodatnia i wyniosła 22,3 mln w porównaniu do dodatniego wyniku odpisów w III kw. 2014 r. w wysokości 7,8 mln zł, podał bank.

Share
d13mp7h

W III kwartale przychody grupy zmniejszyły się o 117,8 mln zł (tj. 20,4%) i osiągnęły poziom 459,4 mln zł, podano w raporcie kwartalnym.

"Na kształtowanie się wyniku działalności operacyjnej grupy w III kwartale 2015 roku w porównaniu do III kwartału 2014 roku wpływ miały w szczególności:

- wynik z tytułu odsetek w wysokości 236,7 mln zł wobec 304,1 mln zł w III kwartale 2014 roku - spadek o 67,4 mln zł (tj. 22,2%), przede wszystkim za sprawą niższych przychodów odsetkowych od należności od klientów (-60,2 mln zł, tj. 24,1%) w efekcie obniżek stóp procentowych,

d13mp7h

-wynik z tytułu opłat i prowizji w kwocie 168,7 mln zł wobec 144,4 mln zł w III kwartale 2014 roku - wzrost o 24,3 mln zł (tj. 16,9%) był przede wszystkim efektem wyższego wyniku z tytułu kart płatniczych i kredytowych (+14,4 mln zł, tj. 47,8%), głównie dzięki spadkowi kosztów (-11,7 mln zł, tj. 77,7%) w związku z racjonalizacją oferty produktowej. Ponadto wzrost odnotował wynik z tytułu działalności maklerskiej (+6,4 mln zł, tj. 104,2%),

-wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji w wysokości 56,1 mln zł wobec 65,9 mln zł w III kwartale 2014 roku, tj. spadek o 9,9 mln zł będący rezultatem niekorzystnych zmian w otoczeniu rynkowym;

- wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych nie został zrealizowany w III kwartale 2015 roku wobec 57,7 mln zł w III kwartale ubiegłego roku;

- wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych w wysokości -8,8 mln zł wobec 4,0 mln zł w III kwartale 2014 roku - spadek wyniku o 12,8 mln zł (tj. 318,9%) w związku z dowiązaniem rezerwy w wysokości 8 mln zł na karę nałożoną wyrokiem Sądu Apelacyjnego w sprawie opłaty interchange" - czytamy w raporcie.

d13mp7h

Koszty działania wyniosły 299,2 mln zł w III kw. i były niższe o 1,5% w skali roku, głównie w efekcie niższych o 11,3 mln zł (tj. 7,9%) kosztów pracowniczych. Jednocześnie odnotowano wzrost kosztów ogólno-administracyjnych o 4,7%, głównie za sprawą wyższych nakładów na infrastrukturę technologiczną w sektorze bankowości detalicznej oraz wyższych opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), częściowo zrekompensowanych niższymi kosztami współpracy z wybranymi partnerami zewnętrznymi dotyczącymi dystrybucji produktów bankowych.

W III kw. bank zanotował dodatni wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw w wysokości 22,3 mln w porównaniu do dodatniego wyniku odpisów w III kwartale 2014 roku w wysokości 7,8 mln zł.

"Segment bankowości instytucjonalnej zanotował wzrost odpisów netto o 10,3 mln zł r./r. między innymi w wyniku wzrostu należności od klientów instytucjonalnych. W segmencie bankowości detalicznej odnotowano odwrócenie odpisów netto w wysokości 20,5 mln zł w III kwartale 2015 roku wobec 4,4 mln zł utworzenia odpisów netto w III kwartale 2014 roku" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że odwrócenie odpisów netto w III kw. br. roku jest głównie spowodowane wyższymi odzyskami z tytułu sprzedaży części ekspozycji detalicznych z utratą wartości. Sprzedaż dotyczy należności z tytułu kart kredytowych, pożyczek gotówkowych oraz niezabezpieczonych linii kredytowych w wysokości 156,3 mln zł za kwotę 32,7 mln zł.

W III kwartale 2015 roku grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 140,9 mln zł, co oznacza spadek o 38,3% w skali roku.

Na koniec września br. współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 16,2 % i był o 1,3 pkt. proc. niższy niż na koniec 2014 roku. Było to spowodowane spadkiem funduszy własnych grupy o 151 mln zł, (tj. 3,1%).

(ISBnews)

d13mp7h

Podziel się opinią

Share
d13mp7h
d13mp7h