Trwa ładowanie...
d39dpe2
espi

ZAMET INDUSTRY S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

ZAMET INDUSTRY S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012
Share
d39dpe2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 170 649 163 755 40 888 39 553
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 29 864 24 424 7 156 5 899
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 248 27 862 7 966 6 730
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 29 864 24 424 7 156 5 899
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 587 -9 631 9 246 -2 326
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 972 9 155 -473 2 211
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -50 856 -9 709 -12 185 -2 345
Przepływy pieniężne netto razem -14 241 -10 185 -3 412 -2 460
Aktywa razem (*) 177 264 203 889 43 360 46 162
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*) 60 584 80 684 14 819 18 268
Zobowiązania długoterminowe (*) 116 4 079 28 924
Zobowiązania krótkoterminowe (*) 39 291 57 114 9 611 12 931
Kapitał własny (*) 116 681 123 205 28 541 27 895
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (*) 116 681 123 205 28 541 27 895
Kapitał zakładowy (*) 67 410 67 410 16 489 15 262
Liczba akcji (w szt.) 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,3101 0,2536 0,0743 0,0613
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,3101 0,2536 0,0743 0,0613
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*) 1,2116 1,2794 0,2964 0,2897
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*) 1,2116 1,2794 0,2964 0,2897
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,38 - 0,09 -
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 100 516 78 267 24 084 18 904
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 50 866 17 232 12 188 4 162
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 878 12 056 5 002 2 912
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 50 866 17 232 12 188 4 162
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 597 -4 005 5 893 -967
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 32 610 10 211 7 813 2 466
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -55 965 -4 453 -13 409 -1 076
Przepływy pieniężne netto razem 1 242 1 753 297 423
Aktywa razem (*) 165 881 168 324 40 576 38 110
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (*) 38 534 55 455 9 426 12 555
Zobowiązania długoterminowe (*) - 4 079 - 924
Zobowiązania krótkoterminowe (*) 30 426 43 585 7 443 9 868
Kapitał własny (*) 127 348 112 869 31 150 25 554
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (*) 127 348 112 869 31 150 25 554
Kapitał zakładowy (*) 67 410 67 410 16 489 15 262
Liczba akcji (w szt.) 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,5282 0,1789 0,1266 0,0432
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,5282 0,1789 0,1266 0,0432
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*) 1,3224 1,1721 0,3235 0,2654
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (*) 1,3224 1,1721 0,3235 0,2654
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,38 - 0,09 -
(*) Wybrane dane dotyczące jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaprezentowano na dzień 31.12.2012 oraz 31.12.2011 Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób: -pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za IV kwartał 2012 roku (odpowiednio za IV kwartał 2011 roku) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za IV kwartał 2012 r. wyniósł 1 euro = 4,1736 zł i odpowiednio za IV kwartał 2011 roku wyniósł 1 euro = 4,1401 zł -pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2012 roku 1 euro = 4,0882 zł; na 31 grudnia 2011 roku 1 euro = 4,4168 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
qsr42012.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-02-14
ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZAMET INDUSTRY S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
97-300 Piotrków Trybunalski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dmowskiego 38B
(ulica) (numer)
(44) 648-90-00 (44) 648-91-52
(telefon) (fax)
industry@zamet-industry.com.pl www.zamet-industry.com.pl
(e-mail) (www)
7712790864 100538529
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Jan Szymik Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39dpe2

Podziel się opinią

Share
d39dpe2
d39dpe2