Trwa ładowanie...
d3un9r9
d3un9r9
espi

ZAMET INDUSTRY S.A. - Umowa znacząca z General Electric (35/2013)

ZAMET INDUSTRY S.A. - Umowa znacząca z General Electric (35/2013)
Share
d3un9r9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZAMET INDUSTRY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca z General Electric | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent) informuje, iż od dnia przekazania raportu bieżącego nr 5/2013, tj. w okresie od 27 marca 2013 r. do 25 lipca 2013 r. Emitent zawarł szereg umów jednostkowych z General Electric o łącznej równowartości 13,3 mln zł (wartość wyrażona w zł została przeliczona według średniego kursu NBP, na dzień zawarcia poszczególnych umów jednostkowych). Spośród wyżej wymienionych umową o najwyższej wartości jest zamówienie z dnia 11 kwietnia 2013 roku z GE Oil & Gas (Aberdeen). Przedmiotem umowy jest dostawa podwodnych elementów konstrukcji do wydobycia ropy i gazu. Łączna wartość zamówienia wynosi 1.408.000 GBP. Poszczególne pozycje będące przedmiotem zamówienia dostarczane będą sukcesywnie, w terminach od lipca 2013 do maja 2015 r. Zamawiający dokona płatności po każdej z dostaw, w terminie 70 dni od daty wystawienia faktury. Zamet Industry S.A. udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy od rozruchu dostarczonego urządzenia lub 48 miesięcy od daty wysyłki. Zamawiający może
żądać zapłaty kar umownych w przypadku nieterminowych dostaw, w wysokości 1% wartości umowy za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki, do maksymalnej wysokości 15% wartości umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Pozostałe warunki realizacji zamówienia nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zawartych umów jednostkowych, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 131.279 tys. zł ? wg stanu na dzień 31.03.2013r., wskazanego przez Emitenta w ostatnim sprawozdaniu finansowym QSr 1/2013. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 pkt 3, w nawiązaniu do §2 ust. 1 pkt 44 oraz §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...). (Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZAMET INDUSTRY S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-300 Piotrków Trybunalski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dmowskiego 38B
(ulica) (numer)
(44) 648-90-00 (44) 648-91-52
(telefon) (fax)
industry@zamet-industry.com.pl www.zamet-industry.com.pl
(e-mail) (www)
7712790864 100538529
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Jan Szymik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3un9r9

Podziel się opinią

Share
d3un9r9
d3un9r9