Trwa ładowanie...
d41fw53
espi

ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy z MBank SA (3/2015)

ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy z MBank SA (3/2015)
Share
d41fw53

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZAMET INDUSTRY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy z MBank SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zamet Industry S.A. (?Emitent?) informuje o zawarciu w dniu 18 marca 2015 roku przez spółkę zależną Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (?Kredytobiorca?), umowy o współpracy z MBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny w Katowicach (?Bank?), mocą której Bank przyznał Kredytobiorcy prawo do korzystania z produktów bankowych w ramach limitu, do maksymalnej kwoty 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), na finansowanie bieżącej działalności. Limit został ustalony na okres od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2018 roku. W ramach limitu, Kredytobiorca ma prawo skorzystać z: - akredytyw bez pokrycia z góry w walucie PLN, EUR, USD, do kwoty 10.000.000 zł, z terminem płatności 36 m-cy od daty złożenia zlecenia otwarcia akredytywy, - gwarancji w walucie PLN, EUR, USD, do kwoty 10.000.000 zł, z terminem ważności 36 m-cy od daty złożenia zlecenia gwarancji, - kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000 zł. Warunki finansowe umowy, w tym oprocentowanie kredytu w
rachunku bieżącym zostały ustalone na warunkach rynkowych. Zabezpieczenie należności Banku będą stanowić weksel in-blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy oraz hipoteka umowna łączna do kwoty 30.000.000 zł na: - będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy nieruchomości gruntowej, położonej w Bytomiu przy ulicy Fabrycznej 1 oraz nieruchomości budynkowej posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, będącą własnością Kredytobiorcy, dla których Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1Y/00034276/5, - będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy w udziale 163/1000 nieruchomości gruntowej, położonej w Bytomiu przy ulicy Fabrycznej 1, oraz nieruchomości budynkowej posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, będącą własnością Kredytobiorcy, dla których Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1Y/00030308/1. - będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy w udziale 163/1000 nieruchomości
gruntowej położonej w Bytomiu przy ulicy Fabrycznej 1, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1Y/00032707/2. Nieruchomości na których zostanie ustanowione zabezpieczenie na rzecz Banku są zabudowane, znajdują się na nich obiekty przemysłowe Kredytobiorcy. Aktualnie nieruchomości te są obciążone hipoteką na rzecz PKO Bank Polski S.A. ustanowioną na zabezpieczenie należności tego banku wynikających z umowy o limit kredytowy wielocelowy, wypowiedzianej przez Zamet Budowa Maszyn S.A. w dniu 22 grudnia 2014 roku z zachowaniem umownego, trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (RB 43/2014). Udostępnienie możliwości skorzystania z produktów bankowych w ramach limitu udzielonego przez MBank S.A. nastąpi po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku o wykreślenie hipoteki na rzecz PKO BP S.A. i ustanowienie hipoteki na rzecz MBank S.A. oraz po wypełnieniu innych zobowiązań umownych właściwych dla tego rodzaju umów. Pozostałe warunki umowy są powszechnie stosowanymi dla tego
typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość udzielonego limitu, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 161.607 tys. zł wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynikającego z ostatniego raportu okresowego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZAMET INDUSTRY S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-300 Piotrków Trybunalski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dmowskiego 38B
(ulica) (numer)
(44) 648-90-00 (44) 648-91-52
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7712790864 100538529
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Jan Szymik Prezes Zarządu
2015-03-19 Piotr Jarosz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41fw53

Podziel się opinią

Share
d41fw53
d41fw53