Trwa ładowanie...
d4lb1ng

ZETKAMA SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

ZETKAMA SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d4lb1ng

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | WYBRANE DANE FINANSOWE | | w tys. | | zł | | | | | | | |
| w tys. | EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2011-09-23 | | | 2014 | | 2013 | 2014 | 2013 | | | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 306 335 | 291 871 | 73 195 | 63 312 | | | | | | | | | | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 34 269 | 29 684 | 8 188 | 7 049 | | | | | | | | | | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 35 917 | 29 519 | 8 582 | 7 010 | | | | | | | | | | |
| | Zysk (strata) netto | 29 857 | 25 578 | | 7 134 | | 6 074 | | | | | | | | |
| | | | | | Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | | | | | | | | | | |
| 29 624 | 25 428 | 7 078 | | 6 038 | | | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | Zysk na akcję (zł) | | 6,04 | | | 5,19 | | 1,44 | | 1,23 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Air Martket | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | | | | | | | | | | | | |
| 39 069 | 31 453 | | 9 335 | 7 469 | Temat | | | | | | | | | | |
| | | | | | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | | | -23 804 | | -16 276 | | -5 688 | | | -3 865 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | | | | | | | | | | | | |
| -2 971 | -14 520 | | -710 | Podstawa prawna | -3 448 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | | 12 294 | | | 657 | | | | | |
| 2 937 | | 156 | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktywa | 297 949 | | 237 533 | Treść raportu: | 69 903 | | | 57 276 | | | | | | | |
| | | | | | Zobowiązania długoterminowe | 38 609 | 22 029 | 9 058 | 5 312 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | | 70 147 | 61 187 | 16 458 | 14 754 | | | | | | | | | |
| | Kapitał własny | 189 093 | 154 317 | 44 364 | 37 210 | | | | | | | | | | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 180 673 | 152 325 | 42 388 | Zarząd Air Market S.A. informuje, iż w dniu 23 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie, od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, o zawartych przez osobę blisko z nią związaną transakcjach na akcjach Emitenta, następującej treści: INFORMACJA O TRANSAKCJI SPRZEDAŻY AKCJI Ja niżej podpisany, Bartłomiej Herodecki działając na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko związana ze mną tj. spółka AerFinance Plc sprzedała na podstawie umowy cywilno prawnej w dniu 19 września 2011 roku 1 194 003 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzy) akcji spółki Air Market S.A. po cenie 148 414,6zł tj. 0,1243 zł za każdą akcję. Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż spółka dokonująca transakcji AerFinance Plc jest podmiotem blisko ze mną związanym w myśl art. 160 Ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538) (pełnię funkcję członka Zarządu AerFinance Plc), gdyż jednocześnie pełnię funkcję Prezesa Zarządu spółki Air Market S.A. Ponadto wartość notyfikowanych transakcji przekroczyła 5 000 euro. | 36 729 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ListPrezesaZarzadu_2015.rtf
ZETKAMA Roczne SSF 2014.rtf
Sprawozdanie z działalności 2014 skonsolidowane.rtf
GK Zetkama SA - Opinia i raport z badania SSF za rok 2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4lb1ng

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZETKAMA Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZETKAMA SA | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 57410 | | Ścinawka Średnia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 Maja | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 074 8652100 | | 074 8652101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro.zarzadu@zetkama.com.pl | | www.zetkama.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8830000482 | | 890501767 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Leszek Jurasz Prezes Zarządu
2015-03-23 Jerzy Kożuch Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Tomasz Chiniewicz Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4lb1ng

Podziel się opinią

Share
d4lb1ng
d4lb1ng