Trwa ładowanie...
d15ldww

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Dostawy z PPC Gryf powyżej progu 10% kapitałów własnych ZPC Otmuchów (30/2011)

ZPC OTMUCHÓW - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z PPC "Gryf" S.A. progu 10% kapitałów własnych ZPC Otmuchów S.A. (30/2011)

Share
d15ldww

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z PPC "Gryf" S.A. progu 10% kapitałów własnych ZPC Otmuchów S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPC Otmuchów SA (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 25 listopada 2011 r. zlecił do realizacji dwa zamówienia, na dostawę półproduktów, do firmy Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego "Gryf" S.A. z siedzibą w Szczecinie (Dostawca, PPC Gryf). W związku ze zleceniem do realizacji przez Dostawcę ww. zamówień łączna wartość zamówień zleconych do realizacji do PPC Gryf w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 19,2 mln zł. Zamówieniem o największej wartości zleconym Dostawcy do realizacji w okresie ostatnich 12 miesięcy jest jedno z zamówień zleconych do realizacji w dniu 25 listopada 2011 r. (Zamówienie). Przedmiotem Zamówienia, o którym mowa powyżej jest dostawa białej czekolady, kuwertury naturalnej stałej oraz kuwertury naturalnej w płynie o łącznej wartości ok. 2,55 mln euro, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień przekazania niniejszego raportu odpowiada kwocie 11,5 mln zł. Termin realizacji Zamówienia ww. półproduktów przypada na okres do dnia 31 grudnia 2012 roku. Zamówienie,
o którym mowa powyżej jak również inne zamówienia zlecane Dostawcy, realizowane jest na podstawie umowy-kontraktu, dotyczącej zakupów półproduktów produkowanych w PPC Gryf zawartej pomiędzy Emitentem a Dostawcą w dniu 30 stycznia 2000 roku (Umowa). Na podstawie Umowy PPC Gryf zobowiązał się do sprzedaży Emitentowi półproduktów zgodnie z pisemnymi zamówieniami dostarczonymi do Dostawcy. Umowa jak również Zamówienie nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych. Pozostałe warunki Umowy oraz Zamówienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów oraz transakcji. Jako kryterium uznania łącznej wartości zamówień za znaczące przyjęto 10% kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ldww

| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 48-385 | | Otmuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nyska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 431 50 83 | | (77) 431 50 85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zpc@otmuchow.com.pl | | www.zpcotmuchow.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 75300012546 | | 531258977 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 BERNARD WĘGIEREK Prezes Zarządu Bernard Węgierek
2011-11-25 MARIUSZ POPEK Wiceprezes Zarządu Mariusz Popek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ldww

Podziel się opinią

Share
d15ldww
d15ldww