Trwa ładowanie...
d1m2yrb

ZPUE - Raport roczny R 2014

ZPUE - Raport roczny R 2014

Share
d1m2yrb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 431 321 396 399 102 958 94 134
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 486 35 490 8 471 8 428
Zysk (strata) brutto 33 830 49 966 8 075 11 866
Zysk (strata) netto 29 298 49 934 6 994 11 858
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 298 54 776 6 277 13 008
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -33 509 -19 282 -7 999 -4 579
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 303 -28 416 311 -6 748
Przepływy pieniężne netto, razem -5 908 7 078 -1 410 1 681
Aktywa, razem 436 674 391 994 102 450 94 520
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 177 153 142 487 41 563 34 357
Zobowiązania długoterminowe 10 420 8 690 2 445 2 095
Zobowiązania krótkoterminowe 140 407 105 341 32 942 25 401
Kapitał własny 259 521 249 507 60 888 60 163
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 2 900 2 981
Liczba akcji (w szt.) 1 400 001 1 400 001 1 400 000 1 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł. 20,85 35,49 4,98 8,43
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł. 20,85 35,49 4,98 8,43
Wartość księgowa na jedną akcję w zł. 185,37 178,22 43,49 42,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. 185,37 178,22 43,49 42,97
Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł. 12,38 10,44 2,96 2,48
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 2015.pdf
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe MSR 2014.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki ZPUE S A w 2014 roku .pdf
Ład korporacyjny ZPUE S.A. 2014.pdf
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania jednostkowego.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1m2yrb

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZPUE S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZPUE | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 29-100 | | Włoszczowa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jędrzejowska | | 79c | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 041 3881000 | | 041 3881001 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | board@zpue.pl | | zpue.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 656-14-94-014 | | 290780734 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2015-03-23 Przemysław Kozłowski Członek Zarządu
2015-03-23 Tomasz Stępień Członek Zarządu
2015-03-23 Krzysztof Jamóz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Katarzyna Kusa Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb