Trwa ładowanie...
d1ywush

ZPUE - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ZPUE - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d1ywush
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 479 717 454 262 113 920 108 842
Skonsolidowany zysk (strata) z działalności operacyjnej 45 612 41 160 10 832 9 862
Skonsolidowany zysk (strata) brutto 43 520 38 357 10 335 9 190
Skonsolidowany zysk (strata) netto 41 661 29 375 9 893 7 038
Skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 59 882 35 729 14 220 8 561
Skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 094 -22 088 -5 009 -5 292
Skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 344 -14 884 -7 443 -3 566
Skonsolidowane przepływy pieniężne netto, razem 7 444 1 243 1 768 298
Skonsolidowane aktywa, razem 431 846 378 550 104 130 92 596
Skonsolidowane zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 175 609 159 080 42 344 38 912
Skonsolidowane zobowiązania długoterminowe 8 938 10 240 2 155 2 505
Skonsolidowane zobowiązania krótkoterminowe 133 858 114 495 32 277 28 006
Kapitał własny 256 237 219 470 61 786 53 684
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 2 981 3 024
Liczba akcji (w szt.) 1 400 001 1 400 000 1 400 001 1 400 000
Skonsolidowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 29,61 20,89 7,03 5,01
Skonsolidowany rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 29,61 20,89 7,03 5,01
Skonsolidowana wartość księgowa na jedną akcję 183,03 156,76 44,13 38,35
Skonsolidowana rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 183,03 156,76 44,13 38,35
Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 10,44 6,40 2,48 1,53
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List do akcjonariuszy Grupa Kapitałowa.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSR 2013.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S A w 2013 roku.pdf
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywush

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ZPUE S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZPUE | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 29-100 | | Włoszczowa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Jędrzejowska | | 79c | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 041 3881000 | | 041 3881001 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | board@zpue.pl | | zpue.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 656-14-94-014 | | 290780734 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2014-03-21 Stanisław Toborek Członek Zarządu
2014-03-21 Mariusz Synowiec Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Katarzyna Kusa Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywush

Podziel się opinią

Share
d1ywush
d1ywush