Trwa ładowanie...
d2tucug

ZPUE - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

ZPUE - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d2tucug
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 544 197 479 717 129 902 113 920
Skonsolidowany zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 878 45 612 10 235 10 832
Skonsolidowany zysk (strata) brutto 41 068 43 520 9 803 10 335
Skonsolidowany zysk (strata) netto 35 727 41 661 8 528 9 893
Skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 164 59 882 7 678 14 220
Skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 048 -21 094 -7 650 -5 009
Skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 720 -31 344 -1 365 -7 443
Skonsolidowane przepływy pieniężne netto, razem -5 604 7 444 -1 338 1 768
Skonsolidowane aktywa, razem 485 713 431 846 113 956 104 130
Skonsokidowane zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 213 888 175 609 50 181 42 344
Skonsolidowane zobowiązania długoterminowe 10 624 8 938 2 493 2 155
Skonsolidowane zobowiązania krótkoterminowe 170 596 133 858 40 024 32 277
Kapitał własny 271 825 256 237 63 774 61 786
Kapitał zakładowy 12 362 12 362 2 900 2 981
Liczba akcji (w szt.) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
Skonsolidowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.) 25,41 29,61 6,07 7,03
Skosnolidowany zozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 25,41 29,61 6,07 7,03
Skonsolidowana wartość księgowa na jedną akcję 194,16 183,03 45,55 44,13
Skonsolidowana rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 194,16 183,03 45,55 44,13
Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 12,38 10,44 2,96 2,48
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 2015.pdf
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 2014.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S A w 2014 roku.pdf
Opinia i raport biegłego z badania sprawozdania skonsolidowanego.PDF

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2tucug

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZPUE S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZPUE | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 29-100 | | Włoszczowa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jędrzejowska | | 79c | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 041 3881000 | | 041 3881001 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | board@zpue.pl | | zpue.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 656-14-94-014 | | 290780734 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2015-03-23 Przemysław Kozłowski Członek Zarządu
2015-03-23 Tomasz Stępień Członek Zarządu
2015-03-23 Krzysztof Jamróz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Katarzyna Kusa Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2tucug

Podziel się opinią

Share
d2tucug
d2tucug