Trwa ładowanie...
d251dpq
d251dpq
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Raport roczny R 2014

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Raport roczny R 2014
Share
d251dpq
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39.354 36.595 9.395 8.690
Zysk ( strata) na działalności operacyjnej 656 1.207 157 287
Zysk ( strata) brutto 9.042 4.596 2.159 1.091
Zysk ( strata) netto 7.266 3.962 1.735 941
Aktywa razem 45.815 37.843 10.749 9.125
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12.095 14.345 2.838 3.459
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 5.582 9.455 1.310 2.280
Kapitał własny 33.720 23.498 7.911 5.666
Kapitał zakładowy 4.361 3.770 1.023 909
Liczba akcji w sztukach 8.722.500 37.700.500 2.046.430 9.090.471
Rozwodniona liczba akcji w sztukach 8.722.500 37.700.500 2.046.430 9.090.471
Zysk ( strata) netto na akcję zwykłą ( zł. /euro) 0,83 0,11 0,83 0,11
Rozwodniony zysk ( strata) netto na akcję zwykłą ( zł. /euro) 0,83 0,11 0,83 0,11
Wartość księgowa na akcję ( zł. /euro) 3,87 0,62 3,87 0,62
Rozwodniona wartość księgowa na akcję ( zł./euro) 3,87 0,62 3,87 0,62
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
JednostkowyRaportRoczny 2014.pdf JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2014r.
SprawozdanieZarzadu31.12.2014.pdf JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2014r.
OpiniaiRaport_Jednostkowe 2014.pdf OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA
ListPrezesaZarzadu.pdf LIST PREZESA ZARZĄDU
Oswiadczenieostosowaniuladukorporacyjnegozarok 2014.pdf OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-23
ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZREMB-CHOJNICE S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
89-600 Chojnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 15
(ulica) (numer)
52 396 57 10 52 397 31 63
(telefon) (fax)
sekretariat@zremb-ch.com.pl www.zremb-ch.com.pl
(e-mail) (www)
555 156 49 13 091343195
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d251dpq

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2015-03-23 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Elżbieta Śliwińska Specjalista ds finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d251dpq

Podziel się opinią

Share
d251dpq
d251dpq