Trwa ładowanie...
d17zn9t

Zysk netto Banku BPH wzrósł r/r do 68,94 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - Bank BPH odnotował 68,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Share
d17zn9t

W związku z ogłoszoną w kwietniu br. transakcją zakupu Podstawowej Działalności Banku BPH przez Alior Bank, począwszy od sprawozdań finansowych banku za I kw. 2016 roku, Podstawowa Działalność Banku BPH spełnia kryteria klasyfikacji jako 'przeznaczona do wydania właścicielom' oraz 'działalność zaniechana' zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej. W związku z tym w sprawozdaniach finansowych Banku BPH działalność ta opisywana jest jako "działalność zaniechana". Z kolei działalność, która po podziale pozostanie w Banku BPH (tj. działalność banku związana z portfelem kredytów hipotecznych i BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. wraz z pośrednio zależną spółką BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), opisywana jest jako "działalność kontynuowana".

Zysk netto z działalności zaniechanej (po połączeniu trafi do Alior Banku) wyniósł 56,22 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 19,74 mln zł straty rok wcześniej, zaś po I półroczu strata ta wyniosła 241,44 mln zł wobec 1,03 mln zł straty rok wcześniej.

Bank podał, że jego wyniki osiągnięte w II kwartale 2016 roku pozostawały pod znacznym wpływem:

d17zn9t

- ujęcia w wynikach otrzymanej przez bank kwoty w wysokości 77,8 mln zł związanej z rozliczeniem transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., a także związanego z tym rozpoznania odroczonej płatności gotówkowej oraz przydziału akcji w łącznej kwocie 17,6 mln zł;

- przeszacowania korekty wynikającej z MSSF 5 oraz odroczonego podatku związanego z MSSF 5, co miało pozytywny wpływ na wynik w kwocie 7 mln zł;
- znaczącego spadku kosztów działania i ogólnego zarządu w związku ze zmniejszeniem o 20 mln zł amortyzacji aktywów związanych z zastosowaniem MSSF 5, rozwiązaniem rezerw na bonusy roczne oraz zmniejszeniem kosztów na skutek prowadzonej restrukturyzacji sieci sprzedaży;

- zwrotem podatku VAT w kwocie 7,7 mln zł w 2 kwartale 2016 roku w porównaniu z 19,2 mln zł w 2 kwartale 2015 roku.

Wynik z tytułu odsetek w II kw. br. wyniósł 38,65 mln zł wobec 42,56 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 5,29 mln zł wobec 8,1 mln zł rok wcześniej.

d17zn9t

Aktywa razem banku wyniosły 31, 48 mld zł na koniec II kw. 2016 r. wobec 31,34 mld na koniec 2015 r. .

W I poł. 2016 r. bank miał 416,09 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,77 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wyniki osiągnięte przez Bank BPH w I półroczu 2016 roku pozostawały pod znacznym wpływem:

- korekt w sprawozdaniach finansowych sporządzanych na dzień 31 marca 2016 roku, które wyniosły w sprawozdaniu jednostkowym 370 mln zł oraz dodatkowe 77 mln zł w sprawozdaniu skonsolidowanym grupy kapitałowej banku, oraz dotyczyły:

d17zn9t

- aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz działalności zaniechanej (MSSF 5), w kwocie 289,9 mln zł;

- aktywów z tytułu podatku odroczonego dotyczącego działalności kontynuowanej (MSR 12), w kwocie 80,0 mln zł;

- znaku towarowego dotyczącego działalności kontynuowanej (MSR 36), w kwocie netto po uwzględnieniu podatku odroczonego 64,8 mln zł (wyłącznie w sprawozdaniu skonsolidowanym grupy banku);

- historycznych korekt ceny zakupu dotyczących działalności zaniechanej (MSR 36), w kwocie 12,6 mln zł (wyłącznie w sprawozdaniu skonsolidowanym" - czytamy także.

d17zn9t

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I poł. 2016 r. wyniosła 321,51 mln zł wobec 30,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.

(ISBnews)

d17zn9t

Podziel się opinią

Share
d17zn9t
d17zn9t