Trwa ładowanie...
d3hisx4

Zysk netto Pekao spadł o 1,9% r/r w 2014 r., wskaźnik C/I wzrósł do 46,6%

Warszawa, 11.02.2015  (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów Banku Pekao wzrósł do 46,6% w 2014 r. z 45,9% rok wcześniej w dużej mierze ze względu na wyższe koszty Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego. Zysk netto za 2014 r. był niższy o 1,9% r/r głównie ze względu na niższy wynik z działalności handlowej oraz negatywny wpływ ograniczeń regulacyjnych, podał bank.

Share
d3hisx4

"Zysk netto grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy banku osiągnięty za 2014 r. wyniósł 2 714,7 mln zł, zapewniając zwrot na średnim kapitale (ROE) na poziomie 11,5%, przy mocnej strukturze kapitałowej odzwierciedlonej łącznym współczynnikiem kapitałowym wynoszącym 17,3% (Bazylea III). ROE znormalizowany (zwrot na kapitale odpowiadającym łącznemu współczynnikowi kapitałowemu w wysokości 10%) wyniósł 17,3%" - czytamy w raporcie.

Dochody z działalności operacyjnej wyniosły 7 345,7 mln zł i były niższe niż w 2013 r. o 147,9 mln zł, tj. 2,0%, głównie ze względu na niższy wynik pozaodsetkowy, częściowo skompensowany przez wyższy wynik z tytułu odsetek osiągnięty pomimo istotnej presji niższych stóp procentowych.

Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem, osiągnięty w 2014 r. wyniósł 4 532,8 mln zł i był wyższy o 22,8 mln zł, tj. 0,5% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2013 r., dzięki wyższym wolumenom w pełni kompensującym negatywny wpływ niższych stóp procentowych w tym redukcji stopy lombardowej NBP determinującej maksymalne oprocentowanie kredytu.

d3hisx4

"Wynik pozaodsetkowy grupy osiągnięty w 2014 r. wyniósł 2 812,9 mln zł i był niższy o 170,7 mln zł, tj. 5,7%, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2013 r., głównie ze względu na niższy wynik z tytułu prowizji i opłat (pozostający pod wpływem niższych stawek interchange obniżających prowizje kartowe, niekorzystnych warunków rynkowych obniżających prowizje z funduszy inwestycyjnych i działalności maklerskiej a także reformy OFE oraz migracji do kanałów internetowych) i niższy wynik z działalności handlowej, w tym w szczególności ze względu na niższe zyski na sprzedaży portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży" - czytamy także.

Bank podał, że koszty z działalności operacyjnej w 2014 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 3 425,5 mln zł. Były one niższe o 12,7 mln zł tj. 0,4% w skali roku., pomimo nowej opłaty ostrożnościowej BFG wprowadzonej w IV kw. 2013 r.

Po wyłączeniu opłaty BFG oraz składki na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami (KNF) koszty z działalności operacyjnej były niższe o 44,2 mln zł, tj. 1,3% r/r.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17,3% na koniec 2014 r. wobec 18,3% rok wcześniej.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. jest kontrolowany przez włoską grupę UniCredit.

(ISBnews)

d3hisx4

Podziel się opinią

Share
d3hisx4
d3hisx4