Trwa ładowanie...
d20s2pp
d20s2pp
espi

ŻYWIEC - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (50/2014)

ŻYWIEC - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (50/2014)
Share
d20s2pp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par.38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2014 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17.12.2014 r. Projekt Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana ??????.. na Przewodniczącego Zgromadzenia. Projekt Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesienia środków finansowych na kapitał rezerwowy Na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać przeniesienia kwoty 45.645.000,09 złotych stanowiącej kwotę
niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych oraz pierwszego kwartału roku 2014 spółki Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Spółka z o.o., która została połączona ze Spółką w dniu 31 marca 2014 roku, na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w sposobie prezentacji kapitałów własnych Spółki Na podstawie § 29 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1. W wyniku przeprowadzonych przez Zarząd Spółki analiz poszczególnych pozycji kapitałów własnych Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian w sposobie prezentacji poszczególnych pozycji kapitałów własnych Spółki poprzez: 1)przeniesienie kwoty 63.501.495,48 złotych z pozycji ?Pozostały kapitał zapasowy? na pozycję ?Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej?; 2)przeniesienie kwoty
19.281.573,60 złotych z pozycji ?Pozostały kapitał zapasowy? na pozycję ?Pozostałe kapitały rezerwowe/kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy?. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIEC Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-300 Żywiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Browarna 88
(ulica) (numer)
033 861 24 51 033 861 46 14
(telefon) (fax)
browary@grupazywiec.pl www.grupazywiec.pl
(e-mail) (www)
553-000-72-19 070511111
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Marek Włoch Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20s2pp

Podziel się opinią

Share
d20s2pp
d20s2pp